Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 624868-2022

11/11/2022    S218

Duitsland-Schönebeck (Elbe): Brandbluswagens

2022/S 218-624868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Postcode: 39218
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt/ Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schoenebeck.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Referentienummer: 22-08-028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung LF 20 nach EN 1846, DIN 14530-11 und DIN 14502-2

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139000 Chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schönebeck (Elbe)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

-

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Um- und Ausbau zum HLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schönebeck (Elbe)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Um- und Aufbau des Fahrgestells

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

-

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schönebeck (Elbe)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnische Beladung

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-324093
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fahrgestell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosenbauer Deutschland GmbH
Postadres: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Plaats: Luckenwalde
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14943
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibungen.luckenwalde@rosenbauer.com
Telefoon: +49 33716905934
Fax: +49 3371690573934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Feuerwehrtechnischer Um- und Ausbau zum HLF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosenbauer Deutschland GmbH
Postadres: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Plaats: Luckenwalde
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14943
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibungen.luckenwalde@rosenbauer.com
Telefoon: +49 33716905934
Fax: +49 3371690573934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosenbauer Deutschland GmbH
Postadres: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Plaats: Luckenwalde
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14943
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibungen.luckenwalde@rosenbauer.com
Telefoon: +49 33716905934
Fax: +49 3371690573934
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

-

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Postadres: Ernst-Kamieth-Straße 2
Plaats: Halle (Saale)
Postcode: 06112
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
Postcode: 39218
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710199
Internetadres: https://www.schoenebeck.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2022