Dienstleistungen - 625276-2020

Submission deadline has been amended by:  93286-2021
23/12/2020    S250

Polen-Kielce: Bauaufsicht

2020/S 250-625276

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Nationale Identifikationsnummer: 6572617325
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-637
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Kubikowska
E-Mail: wzp@mzd.kielce.pl
Telefon: +48 413402832
Fax: +48 413402830
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzd.kielce.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.mzd.kielce.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mzd.kielce.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. ...

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.26.1.60.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”.`

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” nr POPW.02.01.00-26-002/16 z „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Kielce, ul. Domaszowska, ul. Żniwna, al. Tysiąclecia PP, al. Solidarności

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”.

2. Zakres czynności Inżyniera Kontraktu obejmuje: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”, w tym m.in.:

a. nadzorowanie prowadzenia robót przez Wykonawcę w zakresie: robót drogowych, robót infrastruktury: wodno-kanalizacyjnych, elektro-energetycznych, teletechnicznych, sieci ciepłowniczych, sieci gazowych, inżynierii ruchu, zieleni, określonymi wymaganiami dla nadzoru przyrodniczego, robót innych (np. rozbiórkowych),pod kątem: ich jakości, właściwej kolejności, terminowości wykonania,

b. zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej,

c. ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami: poprzez Zespół obmiarowo-rozliczeniowy i geodetów,

d. koordynację robót w pasie drogowym z zarządcami lub właścicielami sieci, wykonującymi inne roboty we własnym zakresie.

e. sporządzanie sprawozdań, raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w układzie ogólnym i branżowym, wniosków o płatność a także innych dokumentów związanych z inwestycją wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 – projekt „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” oraz przedkładanie tych raportów Zamawiającemu w terminach ustalonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej i pisemnej.

f. nadzór nad promocją projektu wykonywaną przez Wykonawcę robót budowlanych: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” (zgodną z „Zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020”).

g. opracowanie kosztorysów rozliczeniowych robót budowlanych oraz wynagrodzenia dla IK (płatności przejściowe i końcowe) z podziałem na środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

h. wyliczenie końcowych wartości robót budowlanych z podziałem dla poszczególnych ulic.

i. uzasadnienie zwiększenia pozycji kosztorysowych wraz z zestawieniem końcowym pozycji przekroczonych według zaleceń Zamawiającego.

j. kontrola osób zatrudnionych na budowie w zakresie posiadanych umów o pracę.

k. akceptacje projektów umów oraz umów z podwykonawcami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Członków Zespołu Nadzoru / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” nr POPW.02.01.00-26-002/16 z „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 Pzp.

II. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. Potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy..

b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 6.2 SIWZ

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

Dokumentów o których mowa w pkt 2 składa dokumenty opisane w rozdziale VII pkt 6.3 SIWZ

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

Miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymaganych dokumentów składa

Dokumenty opisane w rozdziale VII pkt 6.4 SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Wykonawcy:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - 1 usługi (1 umowę) polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją budowy lub przebudowy (po stronie Zamawiającego) dróg lub ulic w terenie miejskim klasy nie niższej niż Z, o długości nie mniejszej niż 1,0 km wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, o wartości robót nadzorowanej inwestycji co najmniej 5,0 mln PLN brutto. Usługa, o której mowa powyżej powinna obejmować co najmniej: nadzór robót drogowych, nadzór robót elektrycznych, nadzór robót sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

b) Osób: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, które wezmą udział w realizacji zamówienia, w tym co najmniej: - Inżynier Rezydent – posiadający uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności technicznej, z doświadczeniem przy kierowaniu zespołem nadzoru po stronie Zamawiającego, obejmującym co najmniej jedną budowę lub przebudowę dróg lub ulic wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej o wartości robót minimum 5 mln PLN brutto i co najmniej w zakresie: robót drogowych, elektrycznych, sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych).

— Inspektor nadzoru robót drogowych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania (nadzorowania) robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych po stronie Zamawiającego, na co najmniej 1 zadaniu o wartości robót minimum 3 mln PLN brutto obejmującym budowę dróg lub ulic w terenie miejskim,

— Inspektor nadzoru robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania (nadzorowania) robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego nad wykonywaniem niżej wymienionych rodzajów robót (łącznie – w ramach jednej inwestycji lub rozdzielnie) – co najmniej na:

— 1 budowie lub przebudowie linii elektrycznej SN i NN,

— 1 budowie oświetlenia ulicznego,

— 1 budowie sygnalizacji świetlnej.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę osobnych inspektorów nadzoru dla poszczególnych ww. rodzajów robot elektrycznych, jeżeli każdy spełni wymagania dotyczące uprawnień i łącznie spełnią ww. wymagania dot. doświadczenia.

— Inspektor nadzoru robót instalacyjnych – sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania (nadzorowania) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości robót min 500 tyś PLN brutto,

— Specjalista ds. rozliczeń i obmiaru - posiadający doświadczenie na stanowisku Inspektor/specjalista ds. rozliczeń, po stronie Zamawiającego, przy realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości robót min 5 mln PLN brutto,

— Inspektor robót instalacyjnych ......

Więcej w SIWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

2. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorach umów, które stanowią załączniki nr 6a i 6b do SIWZ.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty określają ww. załączniki.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 043-101708
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2021
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

1. Otwarcie ofert za pośrednictwem platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce) w siedzibie Zamawiającego, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

2. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na stronie platformy w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem formularza składania oferty.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego (wyszczególnionych w Rozdziale IV SIWZ) do kwoty netto 375 493,87 PLN.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę co najmniej pracowników zespołu ds. rozliczeń i obmiaru, w tym specjalistę ds. rozliczeń i obmiaru, (Zamawiający dopuszcza zespół jednoosobowy, w skład którego wchodzi specjalista ds. rozliczeń i obmiaru) w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na robotę budowlaną.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

7. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

8. W niniejszym postępowaniu wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust 1 i ust 5 PZP.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 141 PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w sekcji III niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11. W terminie określonym dla złożenia ofert Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postepowaniu.

12. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z nich.

14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

15. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

16. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji Kontraktu wraz z promocją projektu

17. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl Pozostałe informacje w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 3. Odwołanie wnosi się w następujących terminach: - 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, - wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, - wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia Odwołania, - jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące odwołania, określają przepisy Działu VI PZP.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/12/2020