Szolgáltatások - 625293-2020

23/12/2020    S250

Magyarország-Mogyoród: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 250-625293

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88936431
Postai cím: Hungaroring út 10.
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Júlia
E-mail: gazsi.julia@hungaroring.hu
Telefon: +36 28444444
Fax: +36 28441860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungaroring.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001335572020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001335572020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hungaroring - Paddock Épület tervezése

Hivatkozási szám: EKR001335572020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hungaroring - Paddock Épület és a működéshez szükséges funkcionálisan kapcsolódó épületrészek korszerűsítésének tervezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.HRSZ: 0222/3, 0222/9, 0222/12, 0222/14, 0242/24, 0242/25 0242/26

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett fejlesztés célja a meglévő Paddock Épület bontása, egy korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, minden sportszakmai igénynek megfelelő Paddock Épület építése, 4 technikai és 36 versenybox kialakításával, a verseny rendezéséhez szükséges FIA előírásoknak megfelelő versenyirányítási központ létrehozásával, Media Centerrel, vendéglátási és VIP területekkel, üzemeltetési és versenyirodákkal, tetőterasszal, illetve a Paddock Épület mögötti terület (depó motorhome-ok számára) kibővítésével. A kiszolgáló épületállomány és közönségforgalmi területek műszaki szempontból elavultak. Az épület tervezett alapterülete 19 750 m2-es, 2 800 m2 terasszal.

A fejlesztés kiterjed a Paddock Épület működéséhez szükséges funkcionálisan kapcsolódó lelátórészre is, amelynek körülbelül 5 000 m2-es új épületében a kommentátor fülkék mellett a VIP vendégek részére egy terasz is kialakításra kerül. A Lelátórész fedett, kapacitása 10 000 fő. A VIP vendégeknek dedikált lelátó szektor áll a rendelkezésére. A lelátóhoz egyenletesen elosztott büfé és wc blokkok kapcsolódnak.

A fejlesztés célja a funkciók megtartása, bővítése mellett az épületállomány és épített, illetve táji környezet megújítása, gyalogos közlekedési, szerviz útvonalak, külső közművek vázlattervi szintű megtervezése.

Tervezési főbb feladat:

— Tervezési programnak, a környezeti adottságoknak és a helyi építési előírásoknak megfelelő koncepció kidolgozása, vázlatterv készítése

— a tervezést előkészítő munkálatok, szükséges vizsgálatok (különösen: talajmechanikai, hidrogeológiai), felmérések teljeskörű elvégzésével, azokat megfelelően dokumentálva

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével

— az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése az ÉTDR-rendszerbe meghatalmazás alapján

— a jogszabályi előírásoknak és az építési engedélynek megfelelő kiviteli tervdokumentáció elkészítése

— közreműködés a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás során

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 5 példányban papír alapon és pdf/A, pdf, pln, illetve dwg formátumban, továbbá 5 példányban pen-drive-on,

További információt a tervezési program és feladatleírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.3. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M.2.4. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 182
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7.) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával. A kizáró okok igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § alapján történik.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek, közös AT esetében mindegyik AT-nek (közös AT, illetve kapacitást nyújtó esetében a meghatalmazott AT nyújtja be) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai alkalmasság:

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés ténye AK számára megállapítható a nyilvános adatbázisból, abban az esetben igazolás benyújtása nem kötelező, AK az adatbázisból ellenőrzi AT alkalmasságát, tekintettel a Kbt. 69. § (11) bek.-re

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - magasépítési tervezésből származó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított -magasépítési tervezési feladatok ellátásából származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) -M3) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.

Vizsgált időszak: a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 72 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 108 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.

M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megajánlott szakember a az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényesség jogosultság igazolja, a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó.

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.

M.3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján olyan elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, amely(ek) tanúsítja(tanúsítják), hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott szolgáltatás megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

M.1.1) Nem rendelkezik a vizsgált időszakban teljesített 14 500 m2 területű épületet tartalmazó sportlétesítmény teljeskörű magasépítési (építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti) engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezési referenciával, amely tartalmazott legalább 6500 fő befogadására alkalmas részben fedett lelátót.

M.1.2.) Nem rendelkezik a vizsgált időszakban teljesített FIA (Federation Internationale de l'Automobile) GRADE 1 szintű autó- / motorsporthoz kapcsolódó versenyirányítási központ építésének és/vagy rekonstrukciójának és/vagy felújításának és/vagy korszerűsítésének épületvillamosságra és egyéb kapcsolódó gyengeáramú rendszerekre vonatkozó tervezési referenciával.

Sportlétesítmény: 2004. évi I. tv. 77.§ s) pont.

A referenciaelőírások külön-külön csak egy szerződésből igazolhatók. A két referenciaelőírás együttesen egy szerződésből is igazolható.

M2) Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2)1 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

M2)2 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

M2)3 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

M2)4 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 30. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő az M.2.1. szerinti szakember előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdést, ami alapján ezen alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolással a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (tervezési szolgáltatás), vagy a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér nettó tervezői díj 1 %-a naponta, max: 15 %

Meghiúsulási kötbér nettó tervezői díj 25 %-a.

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 2 %-a; jólteljesítési biztosíték; nettó tervezői díj 2 %-a

Jótállás: a kiviteli terv átadásától számított 36 hónap.

Előleg: nettó Tervezői Díj 10 %-ának megfelelő előleget biztosít.

Jogszabályi hivatkozások: kifizetés a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

További információt a szerződés tervezet tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/01/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/01/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek el.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (4) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.

4) A III.1.2.-III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pintér Kristóf (00936), Barabás Áron (00961), helyettes: dr. Supák-Kalán Nikoletta (01145)

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9) Az információk további pontjait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

10) IV.2.6. pont: az ajánlati kötöttség 30 naptári nap.

11) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

12) Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.

13) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

14) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

15) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.

16) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.

17) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.

18) Felelősségbiztosítás: az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Feltételek: 300 000 000 HUF/káresemény 500 000 000 HUF/év. A felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról nyilatkozatot kell benyújtani AT-nek.

19) Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszer: 1. számú értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 2.-5. értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás (Közbeszerzési útmutatója alapján KÉ 2020.évi 60. szám) További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

20) Nyertes ajánlattevő köteles az arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (tervezési szolgáltatás), vagy a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani.

21) Nyertes ajánlattevőnek a teljesítés vonatkozásában a szerződéskötés időpontjára ütemezést kell készítenie, a szerződés tervezetében foglalt ütemezést alapul véve, amelyet Megrendelő hagy jóvá.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

A VI.3. pont folytatása:

22. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

23. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.4 alpontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal és aktív státusszal. AT-nek a beadott ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1-M.2.4 alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jogosultságokkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerződéskötéskor a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

24. Ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 Ft, Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az MKB Zrt. 10300002-20208073-00003285 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra: Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

25. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő célja a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas vázlatterv, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A tervek egymással összefüggnek, egymásra épülnek, ezért nem lehetséges a részajánlat biztosítása. Ajánlatkérő arra való tekintettel sem kívánja biztosítani a részajánlattételt, mivel a megtervezésre kerülő épület, létesítmény is egy egységes egészet alkot, azt részegységekre nem kívánja bontani, a megtervezésre kerülő épület műszaki egységet alkot. A „hard osztja a soft sorsát” alapelv alapján ennek megfelelően a műszaki-gazdasági egységet alkotó épület, létesítmény tervezése sem osztható részekre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2020