Usługi - 625333-2020

Submission deadline has been amended by:  87920-2021
23/12/2020    S250

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2020/S 250-625333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347343
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie STEŚ z elementami KP i PFU wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) – Legnica Południe (bez węzła)

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.253.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sek. II.1.1 ogłoszenia, pełna nazwa zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa/rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła)– Legnica Południe (bez węzła)”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) STEŚ z elementami KP (STEŚ-R);

b) opracowań środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU;

c) opracowań geologicznych i geotechnicznych;

d) mapy do celów projektowania dróg;

e) opracowań PFU dla zlecania zadań w formule „projektuj & buduj” (PFU) (dostosowanie wzorcowego PFU opracowanego przez GDDKiA, dostępnego na stronie www.gddkia.gov.pl, do wymagań przedmiotowej inwestycji, w celu realizacji zadania w formule „projektuj & buduj”);

f) udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji w formule „projektuj & buduj”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy * w tym:

— etap I (STEŚ):

• termin I – przedłożenie wariantów trasy do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 2 miesiące od daty podpisania umowy,

• termin II – przekazanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem ich weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla etapu I w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin III – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla Etapu I celem jego oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy,

• termin IV – przekazanie opracowania STEŚ po wprowadzeniu uwag ZOPI celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 20 miesięcy i 14 dni od daty podpisania umowy,

• termin V – przekazanie opracowania STEŚ wraz z kompletnymi materiałami do wniosków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uwzględnieniu uwag z posiedzenia KOPI w terminie 23 miesiące od daty podpisania umowy;

— etap II (Elementy Koncepcji Programowej)

• termin VI – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem weryfikacji na ostatniej Radzie technicznej dla Etapu II w terminie 7 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z ostatniej Rady technicznej dla etapu II celem oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 8 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag ZOPI celem oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 19 miesięcy i 14 dni od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,*

• termin IX – przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej po wprowadzeniu uwag z posiedzenia KOPI i przekazanie kompletnych Programów Funkcjonalno-Użytkowych w terminie 13 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

*) Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 10 miesięcy + 2 miesiące uzyskanie ostateczności decyzji.

2. Planowany okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej (podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pojektanta branży drogowej / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pojektanta branży mostowej / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 125 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru) określonych w IDW.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

NIe dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

NIe dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o określonych poniżej parametrach.

2) Osób – Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania, określone poniżej.

2. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, o których mowa w sek. III.1.3 Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy: 1 dokumentacji projektowej STEŚ lub STEŚ-R wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o długości co najmniej 20 km

albo

1 dokumentacji projektowej PB wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP oraz materiałów do wniosku o wydanie ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP i uzyskaniem ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o długości co najmniej 20 km;

albo

2 dokumentacji projektowych STEŚ lub STEŚ-R wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 20 km;

albo

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. Wykonawcy:

2 dokumentacji projektowych PB wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP oraz materiałów do wniosku o wydanie ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP i uzyskaniem ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 20 km;

albo

1 dokumentacji projektowej STEŚ lub STEŚ-R wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej oraz 1 dokumentacji projektowej PB wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie DŚU i uzyskaniem DŚU/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP oraz materiałów do wniosku o wydanie ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP i uzyskaniem ZRID/pozwolenia na budowę/dokumentu równoważnego w przypadku inwestycji wykonywanych poza obszarem RP, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 20 km;

b) Osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

I. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 2

Doświadczenie zawodowe osoby: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

II. osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentację branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe osoby: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

III. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej:

Wymagana liczba osób: 2

Doświadczenie zawodowe: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

IV. osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentację branży mostowej:

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

V. osoba proponowana do pełnienia funkcji Geologa inżynierskiego – Koordynator:

Wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje geologiczne kategorii VI lub VII lub CUG 06 lub CUG 07

Doświadczenie zawodowe: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

VI. osoba proponowana do pełnienia funkcji Hydrogeologa – Koordynator:

Wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje geologiczne kategorii IV lub V lub CUG 04 lub CUG 05

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert przy opracowaniu 2 dokumentacji hydrogeologicznych dla dróg klasy min. GP o długości minimum 10 km każda;

VII. osoba proponowana do pełnienia funkcji Geofizyka:

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

VIII. osoba proponowana do pełnienia funkcji Eksperta do spraw analiz ekonomicznych:

Wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe: warunek określony w IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego;

IX. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Wykonawcy:

Wymagana liczba osób: 1

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zawarto IDW dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. czynności wykonywane przez Projektanta branży drogowej, Projektanta branży mostowej i Kierownika Projektu Wykonawcy, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wymagania Ogólne” oraz Specyfikacji na projektowanie.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w tomie II i III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju 8 i 9 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń § 5 pkt od 1 do 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

11. Okres związania z ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące kryteriów udzielania zamówienia zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

13. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj.:

— dodatkowych badań terenowych realizowanych w ramach Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub Dokumentacji hydrogeologicznej,

— dodatkowych materiałów w przypadku konieczności uzyskiwania większej liczby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niż liczba założona w OPZ,

— dodatkowych PFU w przypadku konieczności opracowania większej liczby PFU niż liczba założona w OPZ.

14. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 EUR.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020