29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 625553-2021

07/12/2021    S237

Rumunia-Reșița: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 237-625553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. AQUACARAS S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: R 16868757
Adres pocztowy: Strada: P-ta Republicii, nr. 7
Miejscowość: Resita
Kod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Kod pocztowy: 320026
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: LUDOVIC-LEONARD BRAUN
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Tel.: +40 255212458
Faks: +40 255214421
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquacaras.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CS-CL-02 Reabilitarea și extinderea facilitaților de captare, înmagazinare, de tratare apa și a conductelor de aducţiune în Teregova

Numer referencyjny: 16868757_2021_PAAPD1312708
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare și execuție lucrări aferente contractului CS-CL-02 „Reabilitarea şi extinderea facilitaților de captare, înmagazinare, de tratare apa şi a conductelor de aducţiune în Teregova”, incluzând proiectarea de detaliu și execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru construire front de captare, construire conducta de aducţiune în localitatea Teregova și construire Gospodărie de Apă.

Contractul include execuția de lucrări de infrastructură de apă, respectiv:

-proiectarea și execuția de lucrări de construire pentru:

UAT Teregova

Obiect 1 – Front nou de captare (execuția a 9 foraje cu o adâncime de H=90m, Q = 1,5 l/s/foraj) şi conducta nouă de aducţiune de la foraje la Gospodăria de Apă (Ltot = 1.550m);

Obiect 2 – Gospodărie nouă de apă: stație de tratare apă potabilă Qtr = 11,54 l/s (deferizare – demanganizare), stație de pompare apă potabilă, 2 rezervoare de înmagazinare V=300mc, drum

de acces la gospodăria de apă şi frontul de captare (Ltot =1.250m).

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic în conformitate cu legislația națională, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) și orice documentație necesară pentru obținerea autorizației de construcție;

b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;

c) Lucrări de construcție;

d) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;

e) Testare și punere în funcțiune;

f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Durata de proiectare a lucrărilor (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 6 luni. Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 17 luni (Total durată contract = 6 luni proiectare + 17 execuție lucrări și punere în funcțiune a instalaților = 23 luni).

Perioada de Garanție este de 36 luni.

NOTE:

1. Număr de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare:

- 25 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minim 34 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minim 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121000 Zestawy prądnicowe
45000000 Roboty budowlane
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Teregova

II.2.4)Opis zamówienia:

Proiectare și execuție lucrări aferente contractului CS-CL-02 „Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apa și a conductelor de aducţiune în Teregova”.

Durata de proiectare a lucrărilor (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 6 luni. Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 17 luni (Total durată contract = 6 luni proiectare + 17 execuție lucrări și punere în funcțiune a instalaților = 23 luni).

Perioada de Garanție este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 314.327 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețelele de electricitate.

Valoarea estimată a contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităților și a alocării adecvate a resurselor / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.3 Liste de garanții), pentru (i) Frontul de captare Teregova și (ii)Gospodăria de apă Teregova. / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritară 3. Tipul de finanțare: Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contribuție proprie

A se vedea condiția din secțiunea III.2.2) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale și respectiv Secțiunea VI.3) Informații suplimentare.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 203-531426
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC AQUACARAȘ SA - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Str. Fântânilor nr. 1
Miejscowość: Resita
Kod pocztowy: 320060
Państwo: Rumunia
E-mail: office@aquacaras.ro
Tel.: +40 255212458
Faks: +40 255214421
Adres internetowy: www.aquacaras.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021