29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 625554-2021

07/12/2021    S237

Rumunia-Reșița: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 237-625554

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. AQUACARAS S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: R 16868757
Adres pocztowy: Strada: P-ta Republicii, nr. 7
Miejscowość: Resita
Kod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Kod pocztowy: 320026
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: LUDOVIC-LEONARD BRAUN
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Tel.: +40 255212458
Faks: +40 255214421
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquacaras.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CS-CL-05 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșita 1

Numer referencyjny: 16868757_2021_PAAPD1311742
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Execuție lucrări aferente contractului CS-CL-05 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșita 1”, incluzând:

- execuția de lucrări de reabilitare și de extindere în municipiul Reșita 1 pentru:

Obiect 1 - Rețele de distribuție în municipiul Reșita 1:

- Extinderea conductelor de distribuție a apei (L = 1.688, branșamente De32 = 40 bucăți);

- Reabilitarea conductelor de distribuție a apei (L=16.799m, branșamente De32mm = 76 bucăți; De63mmm = 335 bucăți și De110mm = 84 bucăți);

- Stații noi de pompare apa potabila (3 bucăți).

Obiect 2 - Rețele de canalizare în municipiul Reșita 1:

- Extinderea rețelei de canalizare (L = 4.614m, racorduri De160mm = 80 bucăți);

- Reabilitarea rețelei de canalizare (L = 24.361m, racorduri De160 mm = 746 bucăți și De200mm = 175 bucăți).

Contractul include:

a) Lucrări de construcție;

b) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;

c) Testare și punere în funcțiune;

d) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este 23 de luni.

Perioada de Garanție este de 36 luni.

NOTE:

1. Număr de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare:

- 25 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minim 34 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minim 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Reșița 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Execuție lucrări aferente contractului „CS-CL-05 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșita 1”.

Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este de 23 luni.

Perioada de Garanție este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 48.357 lei, pentru alimentare cu energie electrică.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentând "cheltuieli diverse și neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că activitățile din cadrul contractului sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Gradul de adecvare a graficului de execuție a contractului, resursele alocate pentru realizarea activităților prevazute în cadrul contractului, prin raportare la metodologia de execuție / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finanțare: Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contribuție proprie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 180-467482
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: S.C. AQUACARAȘ S.A. - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Str. Fântânilor nr. 1
Miejscowość: Resita
Kod pocztowy: 320060
Państwo: Rumunia
E-mail: office@aquacaras.ro
Tel.: +40 255212458
Faks: +40 255214421
Adres internetowy: www.aquacaras.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021