TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 625580-2021

07/12/2021    S237

Poland-Gdansk: Computer-related equipment

2021/S 237-625580

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.
Postal address: ul. Budowlanych 77
Town: Gdańsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 80-298
Country: Poland
Contact person: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Telephone: +48 583501100
Fax: +48 583501101
Internet address(es):
Main address: http://bip.pkm-sa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pkm-sa.pl/m,48,zamowienia-sektorowe-podprogowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i części zamiennych

Reference number: PKM/DO/SP/350/9/21
II.1.2)Main CPV code
30230000 Computer-related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Część nr 1 – Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych,

2) Część nr 2 – Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych,

3) Część nr 3 – Dostawa telefonów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48820000 Servers
30230000 Computer-related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1 – Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych, w którego skład wchodzą:

- Serwer typ 1 – 3 szt.

- Przełącznik sieciowy – 2 szt.

- Macierz dyskowa – 1 szt.

- Dysk NAS – 20 szt.

- Serwer typ 2 – 1 szt.

- Serwer typ 3 – 2 szt.

- Serwer typ 4 – 1 szt.

- Serwer typ 5 – 3 szt.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.

3. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, normy, standardy lub pochodzenie – Zamawiający mając na uwadze § 22 Regulaminu, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 57 ust. 6 Regulaminu.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30230000 Computer-related equipment
30233000 Media storage and reader devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2 – Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych, w którego skład wchodzą:

- Dysk typ 1 – 10 szt.

- Kamera przenośna – 1 szt.

- Dysk typ 2 – 40 szt.

- Pamięć RAM – 4 szt.

- Dysk typ 3 – 10 szt.

- Komputer typu mini – 10 szt.

- Laptop typ 1 – 5 szt.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.

3. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, normy, standardy lub pochodzenie – Zamawiający mając na uwadze § 22 Regulaminu, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 57 ust. 6 Regulaminu.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa telefonów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32250000 Mobile telephones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 3 – Dostawa telefonów, w którego skład wchodzą:

- Telefon typ 1 – 10 szt.

- Telefon typ 2 – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu - Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia (podstawy wykluczenia zostały opisane w Rozdziale VI SIWZ).

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty: Cena-100 %. Dokładny opis i sposób dokonania ocen został przedstawiony w Rozdziale XIV SIWZ

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wartość poszczególnych elementów zamówienia, składających się na Sprzęt, określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. 4. Zamawiający, w wypadku ziszczenia się wskazanych w Umowie przesłanek związanych z powstaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia (roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia), tj. podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4. ust. 2 powyżej, dokona zapłaty za wykonany przedmiotu Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, do którego prowadzony jest rachunek VAT, w terminie 21 dni, od dnia doręczenia tejże faktury VAT do siedziby Zamawiającego w sposób i formie określonej przez Strony wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały opisane we wzorze Umowy, w szczególności w § 5 zał nr 5 do SIWZ

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu § 1 ust. 3 pkt 14 Regulaminu, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu § 14 Regulaminu.

3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wykorzystania Zamawiający informuje, iż zasady występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w § 7 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9. Pozostałe uregulowania zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz rozdziale XIX SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 11:30
Place:

Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w Gdańsku,ul.Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, POLSKA (I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1), 2) oraz 3) Regulaminu.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wokolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu.

4. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty zgodnie z § 70 Regulaminu, po czym korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć aktualne nadzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu, w celu potwierdzenia okoliczności,o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 15 ust 2 pkt 1) Regulaminu, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 6 SIWZ

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

9. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) Dokument, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Pozostałe uregulowania dotyczące oświadczeń lub dokumentów zostały zawarte w Rozdziale VII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Odrzucenia oferty odwołującego. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób. 3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony. 6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu V Regulaminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2021