The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 62582-2018

10/02/2018    S29

Nederland-Hengelo: Zonne-energie

2018/S 029-062582

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Twence BV
Nationaal identificatienummer: 08090697
Postadres: Boldershoekweg 51
Plaats: Hengelo OV
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7554 RT
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik Meutstege
E-mail: E.Meutstege@twence.nl
Telefoon: +31 742404444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.twence.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=62032
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zonnepark Boeldershoek West

Referentienummer: 62032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zonnepark Boeldershoek West.

De realisatie en het onderhoud van een zonnepark aan de Oude Hengelosedijk te Enschede. Twence beschikt voor de realisatie van het park over een omgevingsvergunning en een tweetal SDE+ subsidies voor een totale jaarlijkse energie productie van circa 17,5 MW. Het totale beschikbare oppervlakte voor het zonnepark bedraagt 20 hectare.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, met als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 12 jaar met opbrengstgarantie.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor het voorjaar van 2018. Realisatie dient afgerond te zijn in 2018.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zonnepark Boeldershoek West.

De realisatie en het onderhoud van een zonnepark aan de Oude Hengelosedijk te Enschede. Twence beschikt voor de realisatie van het park over een omgevingsvergunning en een tweetal SDE+ subsidies voor een totale jaarlijkse energie productie van circa 17,5 MW. Het totale beschikbare oppervlakte voor het zonnepark bedraagt 20 hectare.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, met als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 12 jaar met opbrengstgarantie.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor het voorjaar van 2018. Realisatie dient afgerond te zijn in 2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Investering en onderhoud / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 144-296378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zonnepark Boeldershoek West

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SolarCentury
Plaats: Helmond
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018