Tjenesteydelser - 626015-2020

23/12/2020    S250

Danmark-Ballerup: Uddannelse og undervisning

2020/S 250-626015

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Jensen
E-mail: fmi-sd-aam04@mil.dk
Telefon: +45 72814225
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tillægsaftale vedr. forlængelse af rammeaftale vedr. EH101-simulatortid og instruktørkapacitet med CAE Aircrew Training Services PLC

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EH101-simulatortid og instruktørkapacitet til helikopter piloter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 876 534.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80412000 Flyveundervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Hovedudførelsessted:

United Kingdom

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EH101-simulatortid og instruktørkapacitet til helikopterpiloter.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

FMI har p.t. en rammeaftale med CAE Aircrew Training Services PLC, company number 03330163 vedrørende EH101-simulatortid og instruktørkapacitet. Rammeaftalen udløber 31. december 2020.

FMI har i en længere årrække arbejdet på at anskaffe egen EH101-simulator. Grundet uforudsete omstændigheder blev udbuddet heraf imidlertid annulleret den 27. maj 2019, jf. tildelingsbekendtgørelse 2019/S 101-244273. FMI arbejder fortsat på at anskaffe egen EH101-simulator og forventer, at dette vil være realiseret fra og med 2024.

Af denne grund står FMI uden kritisk EH101-simulatortid og instruktørkapacitet fra 1. januar 2021 til 31. december 2023, hvorfor FMI ønsker at forlænge den eksisterende rammeaftale til også at gælde i denne periode.

Det er på denne baggrund FMI’s vurdering, at anskaffelsen ikke skal ske ved afholdelse af et EU-udbud, idet FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 5 er opfyldt.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Tillægsaftale vedr. forlængelse af rammeaftale vedr. EH101-simulatortid og instruktørkapacitet med CAE Aircrew Training Services PLC

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CAE Aircrew Training Services PLC
By: Oxfordshire,
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: OX10 6AA UK
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 876 534.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele tillægget direkte og ikke datoen for tillæggets indgåelse. Tillægget vil ikke blive underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Tillægsaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en [kontrakt/rammeaftale] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en tilllægsaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele tillægsaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020