Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 626140-2021

08/12/2021    S238

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 238-626140

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: 15796019241
Adres pocztowy: Márvány Utca 1/d
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Vízügy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OVF-RSD - Kvassay szivattyútelep

Numer referencyjny: EKR000445672021
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 767 840 963.00 HUF
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
42122450 Pompy próżniowe
45251120 Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200 Roboty w zakresie turbin
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315500 Instalacje średniego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kvassay Vízlépcső, Budapest IX. 38093 hrsz., 38086/78. hrsz.

II.2.4)Opis zamówienia:

A beruházás az alábbi vízilétesítmény megvalósítására irányul: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

A szivattyútelep (vízépítési műtárgy) fő létesítményei:

- A szivattyútelep gépi berendezései: szivattyúk, elzáró és szabályozó berendezések, légtelenítő (feltöltő) rendszer,

- Szívó oldali műtárgy: 2×2 gépes szívóakna, előfenékkel, a Tápvíz-csatorna mederrézsűben, a Kvassay Beeresztő Zsilip felett (nyugatra) telepítve. Szivattyúk nyomócsöveinek építése DN 1800 átmérővel, 42 fm

- Csővezeték: 2×1 acél csővezeték 2 400 mm átmérővel (DN 2400), légtelenítő/légbeszívó aknával, az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, ill. a terepszint alatt beépítve. 210 fm

- Nyomó oldali műtárgy: 2×1 aknás, csillapitó medencés vízbevezető műtárgy a Beeresztő Zsilip alatt az RSD mederrézsűben telepítve, utófenékkel mederbiztosítással,

- Villamos berendezések, irányítási és hírközlési eszközök a Kvassay-vizierőtelep meglévő épületeibe telepítve,

- Vízmércék építése: 2 db

- Kvassay II. gépegység gépészeti és villamos javítása, gépegység szétszerelése, alkatrészek cseréje, javítása, összeszerelése, beüzemelése

- Épület szerkezet javítás

- Gépészeti felújítások, fejlesztések

- Energetikai felújítások, fejlesztések

Az építés során elvégzendő felmerülő főbb munkamennyiségek:

- Szádlemezes munkatérhatárolási munka: 4 740 m2

- Monolit vasbeton (vízépítési vasbeton) műtárgyrészek terv szerinti építése: 1 865 m3

- Földmunka: Munkagödör földkiemelése (15 220 m3), Munkagödör visszatöltése (19 720 m3) Munkagödörből kiemelt többlet föld elszállítása (5 500 m3)

A kivitelezés során vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek, zsilipszerkezetek, elzárógerendák) beépítése,

A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

KEHOP

II.2.14)Informacje dodatkowe

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 086-221351
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 24732-0051/2021
Nazwa:

OVF-RSD - Kvassay szivattyútelep

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 13961149244
Adres pocztowy: Bocskai Út 73.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1113
Państwo: Węgry
E-mail: alterra@colas.hu
Tel.: +36 18831440
Faks: +36 18831599
Adres internetowy: http://www.colas.hu
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 25873982443
Adres pocztowy: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Tel.: +36 303163476
Adres internetowy: http://www.strabag.hu
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 767 840 963.00 HUF
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság: tervezés;tervezői művezetés; mérnöki szolgáltatás; terület

előkészítés; lőszermentesítés; földmunka; dúcolás;víztelenítés; bontási munkák; injektálási feladatok; vezetékfektetés, csőszerelés; burkolat helyreállítás; geodézia; forgalomtechnika; közmű kiváltások; szádfalazás, résfal építés; minőség-vizsgálatok; gépészeti szerelési munkák; elektromos- és irányítástechnikai munkák; közúti szállítási feladatok ellátása; daruzási feladatok; őrzés és vagyonvédelem; veszélyes és nem veszélyes (bontási, építési stb.) hulladék elszállítás, elhelyezése, kezelése; úttisztítás, portalanítás; kertészeti munkák; tereprendezés, helyreállítás; talajtömörség vizsgálatok; állapotfelmérés; műtárgyépítés; élőre kötési feladatok; lakatosszerkezet; építészeti szakipari munkák; karbantartási feladatok; üzem próbák, forgatási próbák

STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság:

tervezés; tervezői művezetés; mérnöki szolgáltatás; terület előkészítés; lőszermentesítés; földmunka; dúcolás; víztelenítés; bontási munkák; injektálási feladatok; vezetékfektetés, csőszerelés; burkolat helyreállítás; geodézia; forgalomtechnika; közmű kiváltások; szádfalazás, résfal építés; minőség-vizsgálatok; gépészeti szerelési munkák; elektromos- és irányítástechnikai munkák; közúti szállítási feladatok ellátása; daruzási feladatok; őrzés és vagyonvédelem; veszélyes és nem veszélyes (bontási, építési stb.) hulladék elszállítás, elhelyezése, kezelése; úttisztítás, portalanítás; kertészeti munkák; tereprendezés, helyreállítás; talajtömörség vizsgálatok; állapotfelmérés; műtárgyépítés; élőre kötési feladatok; lakatosszerkezet; építészeti szakipari munkák; karbantartási feladatok; üzem próbák, forgatási próbák

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ajánlattevők:

- A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.; adószám: 24857538244)

- CS KVASSAY 2021 KONZORCIUM - közös ajánlattevő {Colas Alterra Zrt. - vezető tag (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 13961149-2-44) STRABAG Generálépítő Kft. - társult tag (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 25873982-4-43.)}

- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz., adószám: 12671003-2-07) (jogutódlást követően: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 65.),adószám: 27420322-2-07))

Nyertes ajánlattevő:

- CS KVASSAY 2021 KONZORCIUM - közös ajánlattevő {Colas Alterra Zrt. - vezető tag (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 13961149-2-44) STRABAG Generálépítő Kft. - társult tag (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 25873982-4-43.)}

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

14. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001, ISO 14001 tanúsítvány.

15. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3) M2 pont M.2.1-M.2.2. alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

16. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3) pontjában megadott címen.

17. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

18. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

20. Határidők/időpontok az EKR szerveridő szerint értendők.

21. AK jelen eljárását a Kbt.53. § (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

22. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.

23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

24. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

25. FAKSZ: Zsófi Tímea (lajstromszám: 01153)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2021