29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 626576-2020

23/12/2020    S250

Norwegia-Sandefjord: Wciągniki hydrauliczne

2020/S 250-626576

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sandefjord Kommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 916882807
Adres pocztowy: Sandefjordsveien 3
Miejscowość: Sandefjord
Kod NUTS: NO NORGE
Kod pocztowy: 3208
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Roger Stampe
E-mail: roger.stampe@sandefjord.kommune.no
Tel.: +47 99363510
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/97272477.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.sandefjord.kommune.no/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract — Fire Lift

Numer referencyjny: 2018/34377
II.1.2)Główny kod CPV
34952000 Wciągniki hydrauliczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

The contract concerns procurement of one new fire lift for Sandefjord brannvesen (Sandefjord Fire Service) in 2019.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 300 000.00 NOK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
34913700 Drabiny do wozów strażackich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO033 Vestfold
II.2.4)Opis zamówienia:

Sandefjord kommune (Sandefjord Municipality) has signed a contract for the purchase of one fire lift in 2019.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Quality / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 248-575181
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Fire Lift

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Braco AS
Adres pocztowy: Gamle Drammensveg 102
Miejscowość: Lierskogen
Kod NUTS: NO032 Buskerud
Kod pocztowy: 3420
Państwo: Norwegia
E-mail: post@braco.no
Tel.: +47 32226660
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 300 000.00 NOK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vestfold tingrett
Miejscowość: Tønsberg
Państwo: Norwegia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020