Υπηρεσίες - 62685-2017

18/02/2017    S35

Αυστρία-Βιέννη: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία — PO/2016-14/VIENNA

2017/S 035-062685

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Austria — PO/2016-14/VIENNA
Ταχ. διεύθυνση: Wipplingerstraße 35
Πόλη: Vienna
Κωδικός NUTS: AT130 Wien
Ταχ. κωδικός: 1010
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr Jörg Wojahn, Head of Representation
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: comm-rep-vie-ausschreibung@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +431 51618-0
Φαξ: +431 5134225
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία — PO/2016-14/VIENNA.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-14/VIENNA.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
92000000 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος είναι η παροχή στην Αντιπροσωπεία υπηρεσιών οι οποίες θα της επιτρέψουν να παρέχει στο ευρύ κοινό, σε άλλες ειδικές ομάδες στόχους και στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Επιτροπής. Οι ζητούμενες από την Επιτροπή υπηρεσίες θα πρέπει να της παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος είναι να καταστούν οι δραστηριότητες, οι στόχοι και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα γνωστές στο ευρύ κοινό μέσω οπτικοακουστικών, επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 71 250.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: AT130 Wien
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βιέννη.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα / Στάθμιση: 100
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις εταιρικής επικοινωνίας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 147-265499
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: SI2-747608-30CE08404690020
Τίτλος:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία — PO/2016-14/VIENNA

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
23/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Josef Mantl Communications GmbH — JMC
Αριθμός ταυτοποίησης: 325320m
Ταχ. διεύθυνση: Morizgasse 8/1–4
Πόλη: Wien
Κωδικός NUTS: AT130 Wien
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 300 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 285 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 40 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η τιμή για 1 έτος είναι 71 250 EUR και η τιμή για 4 έτη ανέρχεται σε 285 000 EUR.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Πόλη: Strasbourg Cedex
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +333 88172313
Φαξ: +333 88179062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/02/2017