Услуги - 626963-2020

24/12/2020    S251

Малта-Valletta: Предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с механизъм за подпомагане на презаселването в Истанбул, Турция

2020/S 251-626963

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT0 MALTA
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Убежище

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с механизъм за подпомагане на презаселването в Истанбул, Турция

Референтен номер: EASO/2020/830
II.1.2)Основен CPV код
75000000 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Агенцията стартира открита процедура за обществена поръчка, за да сключи рамков договор за услуги с избран изпълнител за предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с функционирането на механизъм за подпомагане на презаселването в района на Истанбул, Турция. Моля, вж. също точка 1.7 от тръжната спецификация (част 1) „Обем и стойност на поръчката: колко планираме да закупим?“ (вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79500000 Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: TR TÜRKİYE
Основно място на изпълнение:

Помещенията на изпълнителя в района на Истанбул; всяко местоположение извън помещенията на изпълнителя в столичната зона на Истанбул; други местоположения извън Истанбул в Турция за дистанционни услуги.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) възнамерява да сключи договор със страна с доказан оперативен опит в работата с бежанци в Турция, чиито помещения ще се използват и която трябва да предоставя различни видове услуги и доставки, свързани с операции по презаселване. С оглед на горепосоченото, от избрания изпълнител се очаква да предостави следното:

1) помещения и офис пространство;

2) услуги за административна, техническа и оперативна подкрепа за RSF;

3) логистична подкрепа за мисиите за подбор на държави – членки на ЕС;

4) логистична подкрепа за мисиите на държавите – членки на ЕС, относно ориентация преди заминаването (PDO);

5) логистична подкрепа за медицински преглед/оценка;

6) помощни услуги, свързани с оперативни дейности на RSF.

Моля, вж. също точка 1.7 от тръжната спецификация (част 1) „Обем и стойност на поръчката: колко планираме да закупим?“ (вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/02/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/02/2021
Местно време: 11:00
Място:

Помещения на EASO в Малта.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне могат да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентът трябва да предостави пълните имена, датата на раждане, номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на: contracts@easo.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2020