Tjänster - 627004-2020

24/12/2020    S251

Belgien-Bryssel: Undersökning om energisubventioner och andra statliga ingripanden i EU

2020/S 251-627004

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, ENER – Energy, ENER.A.4 – Economic analysis and Financial instruments
Postadress: Rue Jean-André de Mot/Jean-André de Motstraat 24-26
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Balazs Jozsa
E-post: ENER-ENERGY-SUBSIDIES@ec.europa.eu
Telefon: +32 22977579
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om energisubventioner och andra statliga ingripanden i EU

Referensnummer: ENER/2020/OP/0030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79314000 Genomförbarhetsstudie
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Varje år måste kommissionen utarbeta och offentliggöra en årlig rapport om övervakning av energisubventioner och mer specifikt subventioner till fossila bränslen, i enlighet med artikel 35 punkt 2 i förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Denna rapport måste antas senast den 31 oktober varje år.

Eftersom utarbetandet av denna rapport kräver intensiv datainsamling, validering och analytisk kompetens i de 27 EU-medlemsstaterna måste GD ENER involvera/förlita sig på lokala dataleverantörer i EU:s medlemsstater för att utföra dessa uppgifter.

Utöver uppdatering av data ska uppdragstagaren även ge en uppskattning av effekterna av Covid-19-pandemin på utvecklingen av energisubventioner (subventioner för fossila bränslen och förnybara energikällor) under 2020. Dessutom måste en kort beskrivning av de rättsliga definitionerna av subventioner och de senaste åtgärderna och planerna för att fasa ut dem ingå i inventeringen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79314000 Genomförbarhetsstudie
79300000 Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1049 Brussels, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Undersökningen omfattar datainsamling, analys och modelleringsverksamheter inom området energisubventioner.

Det kommer att inriktas på insamling av uppgifter om energisubventioner under åren 2019 och 2020, för fossila, nukleära och förnybara energikällor, inom olika ekonomiska sektorer utöver energi, såsom industri, transport, hushåll, jordbruk och andra viktiga sektorer. Undersökningen kommer att omfatta samtliga 27 EU-medlemsstater. Förutom datainsamling och uppdatering av den befintliga inventeringen från den föregående studien kommer den att försöka samla in rättslig definition av energisubventioner och särskilt subventioner av fossila bränslen i varje medlemsstat. Dessutom kommer den att tillhandahålla en analys av hur Covid-19-pandemin och återhämtningspaketen i medlemsstaterna har påverkat energisubventionerna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 3
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/02/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/02/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1040 Brussels, BELGIEN, Office 07/018.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/12/2020