Diensten - 627006-2020

24/12/2020    S251

België-Brussel: Doeltreffendheid van het beheer van mariene Natura 2000-gebieden en andere mariene beschermde gebieden van de EU

2020/S 251-627006

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doeltreffendheid van het beheer van mariene Natura 2000-gebieden en andere mariene beschermde gebieden van de EU

Referentienummer: ENV/2020/OP/0020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze opdracht is een systeem ontwikkelen en testen ter beoordeling van de doeltreffendheid van het beheer van mariene Natura 2000-gebieden (en andere mariene beschermde gebieden van de EU) in het kader van wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op de vogel- en habitatrichtlijnen en verplichtingen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 295 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doeltreffendheid van het beheer van mariene Natura 2000-gebieden en andere beschermde mariene gebieden van de EU.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 0202 - Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd gepubliceerd in de aankondiging van de opdracht 2020/S059-140463 met de titel “Doeltreffendheid van het beheer van mariene beschermde gebieden (PMA‘s) en de bescherming van mariene soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnenen“ met een bedrag van 300 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-335935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/837870/SER/ENV.D.3
Benaming:

Doeltreffendheid van het beheer van mariene Natura 2000-gebieden en andere beschermde mariene gebieden van de EU.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Submon: Divulgació, Estudi i Conservació de l’Entorn Natural
Postadres: c/ Ortigosa 14, 1r. 3a.
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 08003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atecma S.L.
Postadres: Calle Isla de la Toja 2, Villalba
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28400
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologic Institute gemeinnützige GmbH
Postadres: Pfalzburger Str. 43/44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sea Watch Foundation
Postadres: XI House, Mill Court Spindle Way, West Sussex
Plaats: Crawley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RH10 1TT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2020