29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 627018-2020

24/12/2020    S251

Belgia-Bruksela: Organizacja, prowadzenie i rozwój szkoleń pedagogicznych dla kadry pedagogicznej Centrum dziecięcego (Centre de la petite enfance - CPE)

2020/S 251-627018

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 227-555211)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, HR — Human Resources and Security, HR.DDG.AMC.7 — Account Management Centre 7 — serving BUDG, DIGIT, EPSO, HR, OIB, PMO, SCIC
Adres pocztowy: Rue de la Science 11
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja, prowadzenie i rozwój szkoleń pedagogicznych dla kadry pedagogicznej Centrum dziecięcego (Centre de la petite enfance - CPE)

Numer referencyjny: HR/2020/OP/0018
II.1.2)Główny kod CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W OIB (Biuro Infrastruktury i Logistyki - Bruksela) kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, przedszkoli i psychologów wykonuje różne zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 12 lat. Wszyscy oni posiadają kwalifikacje zawodowe uznane w swojej dziedzinie, które pozwalają im aktualizować, rozwijać i uzupełniać już nabyte umiejętności. W związku z powyższym, OIB poszukuje zespołu trenerów w dziedzinach, które wspierają projekty pedagogiczne zgodne z wytycznymi kodeksu jakości i ram pedagogicznych w zakresie jakości opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 12 lat. W związku z tym zespół musi, po pierwsze, posiadać wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, a po drugie, posiadać wiedzę pedagogiczną i umiejętności komunikacyjnych na poziomie, który zapewni właściwe przekazywanie wiedzy i know-how.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-555211

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 1 et 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 1 et 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: