A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 627287-2020

Submission deadline has been amended by:  213784-2021
24/12/2020    S251

Magyarország-Budapest: Közút építése

2020/S 251-627287

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001290732020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001290732020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Blaha Lujza tér tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001290732020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” projekt tervezési és kivitelezési munkái

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233120 Közút építése
45234128 Villamosperon építési munkái
45234160 Felsővezeték építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, VIII. kerület Blaha Lujza tér

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— Tervezési és kivitelezési feladatok a Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt megvalósításához,

— Kiviteli tervek átdolgozása a BKK Zrt által kiadott Tervezési diszpozíció alapján,

— Üzemeltetői- közműkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, lejáró engedélyek megújítása,

— Organizációs és vagyonvédelmi intézkedések,

— közműkiváltás, térépítészet, tájépítészet, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.

A részletes tervezési feladatot a Tervezési diszpozíció tartalmazza.

Kivitelezési munkák főbb mennyiségei:

— térkő burkolat,teljes pályaszerkezettel - 5642 m2

— látványbeton fal/támfal készítése - 217 fm

— bordó köztéri szék kihelyezése - 84 db

— burkolatba süllyesztett vízjáték fúvóka - 38 db

— gomba szökőkút (3 fúvókás) - 1db

— nagykockakő burkolat építése - 1150 m2

— beton térkő útburkolat építése - 1400 m2

— beton térkő járdaburkolat építése - 2550 m2

— öntött aszfalt járdaburkolat építése - 1304 m2

— jelzőlámpás csomópontok átalakítása - 3 db

— Aluljáró felújítás - 1100 m2

— Csatornaépítés - 257 fm

— vízvezetéképítés - 280 fm

— 10 kV-os kábel fektetés - 295 fm

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban illetve a tervezési diszpozícióban kerül kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember az alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A műtárgyépítésben vagy felújításban tapasztalattal rendelkező szakember az alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Táj- és kertépítészeti tervezői tapasztalattal rendelkező szakember az alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az alábbi munkák elvégzésére kizárólag Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatát követően kerülhet sor, Ajánlatkérő ezen kivitelezési feladatok megrendelésére nem vállal kötelezettséget:

— Aluljáró belső szigetelés és belső felújítás

Mennyiség: Aluljáró felújítás - 1100 m2

— Somogyi Béla utca útfelújítás

Mennyiség:

Beton térkő útburkolat építése - 1360 m2

Beton térkő járdaburkolat építése - 1540 m2

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2.7) pont szerint időtartam naptári napban értendő.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033, dr. Murányi Réka közbeszerzés vezető lajstromszám: 00948.

Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (11a)-bek.re. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előír

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. A Kbt. 65.§(1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Építési Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Sz.2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlat alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő(k) nem szerepel(nek) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő(k)nem szerepel(nek) a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek. és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve)

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 1 500 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

— építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

— építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),

— teljesítés helye

— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) -(2) és (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9)- (12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia),

— a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései, a Kbt. 140.§ (9) bekezdései továbbá a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, köztér komplex építésére és /vagy felújítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amely(ek) megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Legfeljebb 5 db kivitelezési munka, ami tartalmazta legalább az alábbi mennyiségeket:

— térkő burkolat,teljes pályaszerkezettel – 3385 m2

— látványbeton fal / támfal készítése – 130 fm

— nagykockakő burkolat építése -690 m2

— beton térkő útburkolat építése – 840 m2

— beton térkő járdaburkolat építése -1275 m2

— öntött aszfalt járdaburkolat építése – 782 m2

— Csatornaépítés – 154 fm

Köztér fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

A köztér többfunkciós, kiemelt jelentőségű csomópont, térfalakkal lehatárolt nem utca (nem közlekednek rajta gépjárművek).

Illetve a városi épületek által beépítetlen terület és nyilvános tér, amelyeket bárki és bármikor ellenszolgáltatás nélkül használhat

M1. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, aluljáró építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, amely(ek) megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Legfeljebb 5 db kivitelezési munka, ami tartalmazta legalább az alábbi mennyiséget:

— Aluljáró felújítás – 660 m2

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:

M2./1. legalább 1 fő felsőfokú műszaki képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 4 év projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelyből a köztér építésénél vagy felújításánál szerzett projektvezetői szakmai tapasztalat legalább 2 év szakmai gyakorlatot jelent

M2./2. legalább 1 fő felsőfokú műszaki képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakember, aki műtárgyépítésben vagy felújításban legalább 3 év kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyből az aluljáró építés vagy felújítás legalább 2 éves kivitelezési szakmai gyakorlatot jelent

M2./3. legalább 1 fő felsőfokú műszaki képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakember, aki Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) -beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit -tervezésében legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik

M2./4. legalább 1 fő felsőfokú műszaki képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakember, aki Táj- és kertépítészeti tervezésben legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik

A megajánlott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az alábbi jogosultságokkal:

— M2./1. szakember esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ jogosultsággal rendelkezzen

— M2./2. szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ, vagy MV-É jogosultsággal rendelkezzen

— M2./3. szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos KÉ-K jogosultsággal rendelkezzen

— M2./4. szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos TK vagy K jogosultsággal rendelkezzen

A bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér szerződéstervezet szerint

Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a

Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a

Jótállás: 60 hónap

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 6 részszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számla teljesítése az Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot.

Ajánlatkérő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) szerint.

Tartalékkeret: 10 %

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/02/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz egy feladatot kell elvégeznie a Nyertes Ajánlattevőnek, melynél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatók olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák az alábbiakra tekintettel.

A kivitelezési munkák vonatkozásában a közművek kiváltását növényzet számára szükséges élettér kialakítása indokolja. A tér új arculata, vízelvezetése új csatornarendszert indokol. A tervezett új közműhálózatok az összes tervezett létesítményhez illeszkedve alkotnak új rendszert, nem lehet szétválasztani az egyes létesítményekhez szükséges kiváltásokra.

Az aluljáró belső felújítását a felszínen tervezett gyalogátkelőhelyek teszik lehetővé.

A kivitelezés sok organizációs kötöttséggel jár, a felszín és aluljárófelújítás egyes lépései egymásra épülnek, csak meghatározott sorrendben valósíthatók meg.

A fentiekre tekintettel a munkaterületek nem választhatók szét egyértelműen, illetve ez többletköltségekkel, és hosszabb kivitelezési idővel járna, nem beszélve az indokolatlan forgalomkorlátozások megnövekedett időigényéről, amely kedvezőtlenül hatna a térség, illetve Budapest közösségi közlekedésére.

2. Részletes szabályok a KD-ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé gazd.szer.-nek.

3. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)–(9) bekezdése tartalmazza.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

— Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

— Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

— A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat,

— A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat,

— AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról – a nemleges nyilatkozatot tekintetében is,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

— nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról,

— kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls vagy xlsx és pdf formátumban)

— az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberekre vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

6.Az ajánlattétel 20 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. CIB-ajánlati biztosíték 10700024-67032082-51900001 számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

7.Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 81. § (4)–(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

8.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

9. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

12. Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

16. AK rögzíti, hogy az értékelési részszempontok tekintetében benyújtott a szerződés teljesítésében részt vevő szakember (felolvasólap melléklete) dokumentum, valamint az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.

17. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2021. január 7. 10:00 óra Helyszín: BP, VIII. ker. Blaha Lujza tér találkozási pont: CORVIN Áruház tér felőli bejárata előtt

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.3) További információk pont folytatása:

18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa, Magyarország Kormányával létrejött Támogatási Okirat (TO) módosítására vonatkozó igényt fog benyújtani. A TO módosításának elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Támogatói Okirat nem áll rendelkezésre a Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő hat (6) hónapon belül és így a Szerződés nem lép hatályba, úgy a Szerződés - a Felek eltérő megállapodásának hiányában- megszűnik.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

20. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2020