29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 628013-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Altomünster: Motopompy

2020/S 251-628013

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Markt Altomünster
Krajowy numer identyfikacyjny: DE
Adres pocztowy: St.-Altohof 1
Miejscowość: Altomünster
Kod NUTS: DE217 Dachau
Kod pocztowy: 85250
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Herr Christian Richter
E-mail: richter@altomuenster.de
Tel.: +49 8254999722
Faks: +49 82549997720
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.altomuenster.de
Adres profilu nabywcy: https://www.aumass.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.aumass.de
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.aumass.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung von 2 baugleichen Löschgruppenfahrzeugen LF 20 KatS mit Beladung für den Markt Altomünster

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung von 2 baugleichen Löschgruppenfahrzeugen LF 20 KatS mit Beladung in 6 Losen, wobei Los Fahrgestell und Los Aufbau miteinander anzubieten sind, gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung von 2 Fahrgestellen für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 KatS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung von 2 Fahrgestellen für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 KatS gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technische Beschaffenheit, Ausführung, Verarbeitung / Waga: 125
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität, Einsetzbarkeit, Handling / Waga: 100
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst/Garantie / Waga: 75
Cena - Waga: 700
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung von 2 Aufbauten für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 KatS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung von 2 Aufbauten für 2 Löschgruppenfahrzeuge LF 20 KatS gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technische Beschaffenheit, Ausführung, Verarbeitung / Waga: 100
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität, Einsetzbarkeit / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst/Garantie / Waga: 25
Cena - Waga: 850
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 490 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Hohenzell

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35111000 Sprzęt gaśniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Hohenzell gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Wollomoos

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35111000 Sprzęt gaśniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Wollomoos gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung Atemschutz für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Hohenzell

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35111000 Sprzęt gaśniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung-Atemschutz für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Hohenzell gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung Atemschutz für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Wollomoos

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35111000 Sprzęt gaśniczy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE217 Dachau
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Markt Altomünster

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung der Beladung-Atemschutz für das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS für die FF Wollomoos gem. DIN 14530-8, DIN EN 1846-1 bis -3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/02/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Markt Altomünster – Elektronische Vergabe über aumass.de

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Elektronischer Tresor – autorisierte Personen mit Verifizierungscode

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 38
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80538
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tel.: +49 8921762411
Faks: +49 8921762847
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2020