29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 628053-2020

24/12/2020    S251

Francja-Périgueux: Wozy strażackie

2020/S 251-628053

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SDIS 24
Krajowy numer identyfikacyjny: 28240001900026
Adres pocztowy: CS 91002
Miejscowość: Périgueux
Kod NUTS: FRI11 Dordogne
Kod pocztowy: 24009
Państwo: Francja
E-mail: commande-publique@sdis24.fr
Tel.: +33 553358282
Faks: +33 553043441
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sdis24.com/
Adres profilu nabywcy: http://www.marchespublics.dordogne.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.marchespublics.dordogne.fr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.marchespublics.dordogne.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Incendie et secours

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Acquisition de matériels roulants pour l'année 2020 nº 2

Numer referencyjny: Mp202016
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

— acquisition d'un Fourgon pompe tonne (FPT) d'occasion,

— acquisition d'une Echelle pivotante séquentielle (EPS) d'occasion.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 410 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Acquisition d'un Fourgon pompe tonne (FPT) d'occasion

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI11 Dordogne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne — 24660 Sanilhac.

II.2.4)Opis zamówienia:

Acquisition d'un Fourgon pompe tonne (FPT) d'occasion.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 10
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Acquisition d'un Fourgon pompe tonne (FPT) d'occasion.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Acquisition d'une Échelle pivotante séquentielle (EPS) d'occasion

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI11 Dordogne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne — 24660 Sanilhac.

II.2.4)Opis zamówienia:

Acquisition d'une Échelle pivotante séquentielle (EPS) d'occasion.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 10
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Acquisition d'une Échelle pivotante séquentielle (EPS) d'occasion.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Périgueux.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marchespublics.dordogne.fr

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Bordeaux
Adres pocztowy: 9 rue Tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33063
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Tel.: +33 556993800
Faks: +33 556243903
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020