Leveringen - 628191-2022

11/11/2022    S218

Polen-Koszalin: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2022/S 218-628191

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 190-537481)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Nationaal identificatienummer: 6690504364
Postadres: ul. Gnieźnieńska 9
Plaats: Koszalin
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Postcode: 75-736
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Telefoon: +48 943445285
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mzk.koszalin.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://mzk.koszalin.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów i akcesoriów do pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Referentienummer: NO-JP-2210-11/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie w okresie obowiązywania umowy. Asortyment oraz ilość części zamiennych zawiera załącznik nr 1a, załącznik nr 1b, załącznik nr 1c, załącznik nr 1d oraz załącznik 1e do oferty.

2. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.:

1) Zadanie 1 – Dostawa części zamiennych do autobusów marki MAN (zgodnie z załącznikiem nr 1a);

2) Zadanie 2 – Dostawa części o zamiennych do autobusów marki SCANIA (zgodnie z załącznikiem nr 1b);

3) Zadanie 3 – Dostawa części zamiennych do autobusów marki VOLVO (zgodnie z załącznikiem nr 1c);

4) Zadanie 4 – Dostawa akcesoriów samochodowych (zgodnie z załącznikiem nr 1d);

5) Zadanie 5 – Dostawa części do układów hamulcowych, klimatyzacji oraz ogrzewania (zgodnie z załącznikiem nt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 190-537481

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do 11/02/2023

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do 18/02/2023

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: