Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 628191-2022

11/11/2022    S218

Polska-Koszalin: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2022/S 218-628191

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 190-537481)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6690504364
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 9
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-736
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Tel.: +48 943445285
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzk.koszalin.pl/
Adres profilu nabywcy: http://mzk.koszalin.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów i akcesoriów do pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Numer referencyjny: NO-JP-2210-11/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie w okresie obowiązywania umowy. Asortyment oraz ilość części zamiennych zawiera załącznik nr 1a, załącznik nr 1b, załącznik nr 1c, załącznik nr 1d oraz załącznik 1e do oferty.

2. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.:

1) Zadanie 1 – Dostawa części zamiennych do autobusów marki MAN (zgodnie z załącznikiem nr 1a);

2) Zadanie 2 – Dostawa części o zamiennych do autobusów marki SCANIA (zgodnie z załącznikiem nr 1b);

3) Zadanie 3 – Dostawa części zamiennych do autobusów marki VOLVO (zgodnie z załącznikiem nr 1c);

4) Zadanie 4 – Dostawa akcesoriów samochodowych (zgodnie z załącznikiem nr 1d);

5) Zadanie 5 – Dostawa części do układów hamulcowych, klimatyzacji oraz ogrzewania (zgodnie z załącznikiem nt

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 190-537481

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do 11/02/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do 18/02/2023

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: