29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 628339-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Salzgitter: Motopompy

2020/S 251-628339

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Salzgitter
Adres pocztowy: Joachim-Campe-Straße 6-8
Miejscowość: Salzgitter
Kod NUTS: DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 38226
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Heiko Zöfelt
E-mail: submission@stadt.salzgitter.de
Tel.: +49 5341839-3542
Faks: +49 5341839-4960
Adresy internetowe:
Główny adres: www.salzgitter.de
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YYFY122/documents
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YYFY122
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20

Numer referencyjny: 19/2020-37
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 DIN 14530 Teil 27 (Fahrgestell und Feuerwehrtechnischer Aufbau).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Salzgitter

II.2.4)Opis zamówienia:

Die Stadt Salzgitter schreibt die Lieferung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 DIN 14530 Teil 27 aus.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funktionalität, Technische Daten / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Fertigungsqualität, Qualitätssicherung / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kundendienst, Garantie, Ersatzteilversorgung / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Lieferzeit / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Angebotspreis / Waga: 30 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Es ist eine Referenzliste über die seit 2015 ausgelieferten, der Leistungsbeschreibung vergleichbaren Fahrzeuge, dem Angebot beizufügen.

Um die Ausfallzeiten aufgrund von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten so kurz wie möglich zu halten, muss der Bieter einen Vorort-Service gewährleisten.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Aufgrund der Feiertage können Bieterfragen erst ab dem 4.1.2021 beantwortet werden.

Bekanntmachungs-ID: CXQ6YYFY122

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Adres pocztowy: Auf der Hude 2
Miejscowość: Lüneburg
Kod pocztowy: 21339
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Tel.: +49 413115-3306/3307/3308
Faks: +49 413115-2943
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020