Árubeszerzések - 628376-2020

Submission deadline has been amended by:  41510-2021
24/12/2020    S251

Magyarország-Budapest: Földgáz

2020/S 251-628376

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334612020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334612020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001334612020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021-2022-es gázévre (a 2021. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2022. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak) és 2022-2023-as gázévre (a 2022. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2023. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély fenn álltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/01/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Kr. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.

A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD formanyomtatványban az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlattételkor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1

AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (földgáz értékesítése) szerinti referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

— a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól, év, hónap, nap-ig),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail-címe,

— szállítás tárgya (földgáz energia) (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimum követelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— a szállítás mennyisége (kWh-ban),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a KD-ban.

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1

Alkalmas AT, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban), de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgyának (földgáz értékesítése) megfelelő áruszállításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, legfeljebb 6 szerződés teljesítéséből származó, összesen legalább 200 000 000 kWh mennyiségű földgáz értékesítésére vonatkozó referenciával.

A Kr. 21.§ (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel a referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az időszakra esik.

M2) Alkalmas AT, amennyiben rendelkezik

1) 4 fő, legalább 4 éves földgáz értékesítési szakmai gyakorlattal rendelkező és

2) 2 fő közbeszerzési referens képesítéssel és ehhez kapcsolódó legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

A bemutatott szakembereknek minimum középfokú végzettséggel kell rendelkezni.

A végzettséget és képzettséget, valamint a szakmai gyakorlati időt (munkáltatói igazolás vagy szerződés) alátámasztó iratokat elektronikus másolatban (PDF) kell becsatolni. Az elfogadott igazolások típusait a KD tartalmazza.

Tekintettel a nagyszámú intézményi igény kielégítésére, az összesen 6 fő szakember nem vonható össze, azaz 6 különálló személy (szakember) bemutatása szükséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

AK felhívja a figyelmet, hogy a fenti szakembereknek ténylegesen részt kell venni a teljesítésben. AT-nek a KM időtartama alatt folyamatosan biztosítania kell a fenti képzettségű szakembereket, azok cseréje csak a Beszerző tájékoztatása mellett történhet.

Közös aAT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezetben foglaltak szerint.

A nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban megtalálható KM tervezetben foglaltak szerint.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 2017. évi CL. törvény

— 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 26/02/2021
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

2. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

3. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

5. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

8. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

10. A Kr. 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők/részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy AT átlátható szervezetnek minősül, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

12. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

13. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578,

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

18. A keretmegállapodás hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

19. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20. Irányadó Jog: A ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

21. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

22. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

23. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban AT-nek (földgázenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/kWh)-ban. AT arra tesz ajánlatot, hogy a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures riportban található 2021-2022-es gázév és a 2022-2023-as gázév időszakra vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és felhasználói természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

24. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.

25. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

26. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezetében található hivatkozás szerint azonosítja az AK-k körét.

27. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat.

28. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

29. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

30. AK a földgázenergia tőzsdei (napi) árváltozására tekintettel a Kbt. 18. § (1) bekezdés szerinti becsült értéket egzakt, valós értéken nem tudja megadni, ezért AK az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti becsült legmagasabb összmennyiséget határozta meg becsült értéknek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2020