29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 628460-2021

08/12/2021    S238

Litwa-Klaipėda: Przepompowywanie

2021/S 238-628460

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 233-614796)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Krajowy numer identyfikacyjny: 240329870
Adres pocztowy: J. Janonio g. 24,
Miejscowość: Klaipėda
Kod NUTS: LT023 Klaipėdos apskritis
Kod pocztowy: 92251
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Saulius Staponkus
E-mail: s.staponkus@port.lt
Tel.: +370 46499734
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portofklaipeda.lt
Adres profilu nabywcy: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO VIDINIO LAIVYBOS KANALO NUO PK (26) IKI PK (85) GILINIMAS (IKI 15,5 M) IR PLATINIMAS“ GILINIMO DARBŲ PIRKIMAS

II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Grunto kasimo darbai baruose 1–12. Į grunto kasimo kainą įeina: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti Sutartyje nurodytus darbus, faktinės (realiai mobilizuotos kasimo technikos į Klaipėdos uostą iš kito uosto) mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, grunto kasimas, transportavimas į sąvartą (artimąjį dampingą) iki 22 km atstumu ir išpylimas, laikino ir pastovaus informacinių stendų pagaminimas ir įrengimas Užsakovo nurodytoje vietoje pagal aktualius ES Sanglaudos fondo reikalavimus, prastovos, riedulių iškėlimas ir išvežimas iš gilinamos akvatorijos, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir jų sutvarkymas, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai). Taip pat kitos tiesioginės ir netiesioginės Rangovo patirtos išlaidos, skirtos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje. Orientacinis gilinimo darbų kiekis - 1620350 m3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-614796

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pavadinimas
Zamiast:

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO VIDINIO LAIVYBOS KANALO NUO PK (21) IKI PK (85) GILINIMAS (IKI 15,5 M) IR PLATINIMAS“ GILINIMO DARBŲ PIRKIMAS

Powinno być:

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO VIDINIO LAIVYBOS KANALO NUO PK (26) IKI PK (85) GILINIMAS (IKI 15,5 M) IR PLATINIMAS“ GILINIMO DARBŲ PIRKIMAS

VII.2)Inne dodatkowe informacje: