Supplies - 62855-2018

10/02/2018    S29    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2018/S 029-062855

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 1401
Adres pocztowy: ul. A. Felińskiego 2B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Not specified
Kod pocztowy: 01-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Wielkopolanin
E-mail: jacek.wielkopolanin@mz.mofnet.gov.pl
Tel.: +48 225618018
Faks: +48 225618268

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie

Numer referencyjny: PN/32/2017
II.1.2)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie artykułów papierniczych i materiałów biurowych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2A i 2B do SIWZ (Formularz cenowy), opis realizacji zamówienia jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na części:

Część 1 – artykuły papiernicze,

Część 2 – materiały biurowe.

Szczegóły realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis realizacji zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 139 024.40 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30199230 Koperty
30199792 Kalendarze
22816000 Bloki papierowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1A do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2A do SIWZ Formularz cenowy i załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia - opis realizacji zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji.

1)Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2A do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu artykułów papierniczych i materiałów biurowych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym.

2)O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000 Wyroby biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy przeznaczone są dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wykaz Jednostek wraz z informacjami o miejscach i warunkach rozładunku zawarto w załączniku nr 1Ado SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2B do SIWZ Formularz cenowy i załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia- opis realizacji zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji.

1)Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w ilości wskazanej w załączniku nr 2B do SIWZ i zamówienie dodatkowo takiego samego asortymentu artykułów papierniczych i materiałów biurowych, o tych samych parametrach oraz cenie, jak w zamówieniu podstawowym.

2)O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę e-mailem w trakcie trwania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 221-458846
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partner XXI Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Korczoka 14
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-806
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@partner21.pl
Tel.: +48 222506442
Faks: +48 222506401
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 919 512.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 709 358.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Partner XXI Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Korczoka 14
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-806
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@partner21.pl
Tel.: +48 222506442
Faks: +48 222506401
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 219 512.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 958 850.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolnia@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2018