Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 628828-2022

14/11/2022    S219

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 219-628828

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nof.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BÁV székház funkcióbővítéséhez kapcsolódó terv 2

Hivatkozási szám: EKR000700272022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A volt BÁV székház műemlék épületének a Károli Gáspár Református Egyetem campusa céljára történő funkcióbővítő felújításához és átalakításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Részletesen: KD és Műszaki leírás

Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ;

Ajánlattevő: AT;

Ajánlatkérő: AK;

2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.;

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD;

Ajánlati felhívás: AF;

Közbeszerzési dokumentumok: KD;

FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1093 Budapest, Lónyay utca 30-32. és Kinizsi u. 12. HRSZ 36971

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás alapvető célja a Károli Gáspár Református Egyetem jelenlegi széttagoltságának és a városban eddig bérelt épületek szétszórtságának csökkentésével, az egyetemi karok egy része egy olyan épületben kapjon helyet, mely a korszerű oktatás lehetőségét biztosítja az egyetem mintegy 4500 hallgatóija részére. Olyan egyetemi campus létrehozása a cél, mely elősegíti az egyetem fejlődését, és lehetőséget ad a diák létszám bővítésére is. Az épületben az Állam és Jogtudományi Kar, a Pszichológiai Intézet és a Rektori Hivatal elhelyezését kell biztosítani.

Műemléki védelem: Az épületet a Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2017. (IV. 7.) MvM rendelete nyilvánította műemlékké. A védetté nyilvánítás cél-ja az 1901-1903 között Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján, historizáló stílusban épített saroképület (Magyar Királyi Központi Zálogház) építészeti, elsőépítészeti, iparművészeti és történeti értéke-inek megőrzése. A rendelet műemléki környezetet nem jelölt ki.

Műemléki törzsszám: 16376

Műemléki azonosító: 30919

Telek területe: 4590 m2

Az épület meglévő nettó alapterülete: 21122,91 m2.

Az épület tanulmányterv szerinti tervezett nettó alapterülete: 24500 m2.

Meglévő szintterületi mutató (m2/ m2): 5,71

Tervezett szintterületi mutató: 6,61

Épület meglévő szintszáma: 2 pinceszint + 6 emelet + tetőtér

Az épületben az Állam és Jogtudományi Kar (ÁJK), a Pszichológiai Intézet (PI) és a Rektori Hivatal elhelyezését kell biztosítani.

Rektori Hivatalban el kell helyezni szenátusi és egyéb tárgyalókat, rektori, rektorhelyettesi és vezetői irodákat, titkárságot, referensi irodákat, kiszolgáló és raktártereket, stb.

Az ÁJK-nak ki kell alakítani a tanulmányi osztály térsorát, dékáni hivatal helyiségeit, oktatási helyiségeket (120-130 fős nagyelőadókat, 80 fős közepes előadókat, 50 fős kiselőadókat) nagy és kis szemináriumi termet, nyelvi és informatikai labort, oktatói közösségi teret, oktatói és általános irodákat, egyéb oktatói termeket, doktori iskola térsorát, hallgatói irodákat, stb.

A PI-nek ki kell alakítani nagy és közepes előadókat, pszichológiai labort, szemináriumi termet, vezetői és általános irodákat, oktatói szobákat, rendelő intézet térsorát, HÖK tereit, stb.

Közösen használt terek: auditórium maximum, díszterem, aula, közösségi terek, szakrális tér, multifunkcionális tér, fittness terem, könyvtár terei, étterem, büfé, stb.

Üzemeltetési terek, gépészeti terek

Készült a jelen ajánlatkérést megelőzően egy Tanulmányterv, mely tartalmazza az elvárt funkcionális, műszaki, műemlékvédelmi szempontrendszert és képezi egyben a tervezési munka építészeti- műszaki keretrendszerét.

Elkészítendő tervek, dokumentáció:

1. Engedélyezési tervszakasz

-építészeti tervdokumentáció és műszaki leírás

- tartószerkezeti műszaki leírás

- gépészeti műszaki leírás

- erős és gyengeáram műszaki leírás

- épületakusztika műszaki leírás

- környezetvédelem műszaki leírás

- tűzvédelem tervdokumentáció

- akadálymentességi műszaki leírás

- környezetrendezés tervdokumentáció és műszaki leírás

- külső közmű tervdokumentáció és műszaki leírás

- közlekedés tervdokumentáció és műszaki leírás

- konyhatechnológia tervdokumentáció és műszaki leírás

- felvonók terve építési engedélyezési terv szinten

A benyújtandó tervdokumentáción kívül az alábbi munkarészeket kell tervezőnek a terv-szakaszban elkészítenie:

- az üzemelés, a biztonságtechnika, és a könyvtártechnológiai koncepciók felülvizsgálata

- belsőépítészeti koncepcióterv

- műemlékvédelmi koncepció a belsőépítészettel összhangban

- restaurálási koncepcióterv elkészítése minden restaurátori szakágra vonatkozólag

- látványtervek: 10 db külső utcai, 8 db udvari és 8 db belső

- az épület 3D modellje .ifc kiterjesztésű file formátumban, BIM rendszer alkalmazása nem szükséges, de a modell rajzi elemeinek részletezettsége LOD200 előírásai szerint készüljön

- elvi közműszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése

A tervezőnek kell beszereznie a megvalósításhoz szükséges engedélyeket (épület, felvonók és emelőberendezések bontási és engedélyezési tervei, útépítési engedélyek)!

2. Kiviteli tervszakasz

Tervező elkészíti a teljes körű építési kivitelezési tervdokumentációt az engedélyezési tervdokumentációknak és a jogerős engedélyekben foglalt kikötéseknek megfelelő tartalommal. A kivitelezési tervdokumentáció meg kell feleljen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben, valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó kötelező érvényű szabályzataiban foglaltaknak.

Tartalma:

Építészeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:10,1:5,1:2 léptékben

Belsőépítészeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:10,1:5,1:2 léptékben

Tartószerkezeti tervdokumentáció M1:50, M 1:20, 1:5,1:2 léptékben

Épületgépészeti tervdokumentáció

Épületvillamossági tervdokumentáció

Külső közművek tervei

Közlekedési tervdokumentáció

Tájépítészeti tervdokumentáció

Restaurálási tervek

Helységkönyv

További szükséges tervdokumentációk:

- Tervezői nyilatkozat

- Árazott és árazatlan tételes költségvetés kiírás munkanemek szerinti bontásban,

minden szakágra kiterjedően

- Felvonók és emelő berendezések kiviteli tervei

- Akusztikai dokumentáció

- Akadálymentesítési dokumentáció

- Tűzvédelmi dokumentáció

- Konyhatechnológiai tervek

- Organizációs terv (Tervező javaslatként egy általános elvi ábrát készít a helyszínen folytatott kivitelezési tevékenység szervezésére, amelyben vizsgálja a tervekben szereplő megoldások kivitelezhetőségét, különös tekintettel az anyag beszállításra, daru állítására, mélyépítési munkák elvégezhetőségére. A javaslat nem kötelező érvényű, végleges megoldását kivitelező dolgozza ki.)

- Biztonság és egészségvédelmi terv

Tervező ajánlatának a tervezői művezetésre vonatkozó ajánlatot is tartalmaznia kell.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Részletesen: KD

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.1.1. szerinti szakember műemlék épület építészeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 3. M.1.2. szerinti szakember műemlék épület gépészeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 4. M.1.3. szerinti szakember műemlék épület építményvillamossági tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 5. M.1.4. szerinti szakember műemlék épület tartószerkezeti tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek min 0 max 15 darab) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. (2) bek c) pont.

Pontozás 0-10

Értékelési szempont - Értékelési módszer

1.) Nettó ajánlati ár (Ft) - Fordított arányosítás

Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben műemlék alatt az alábbit érti: olyan közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak (2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont).

Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben épület alatt az alábbit érti: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont).

Ha nem Magyarországon teljesített korábbi tervezés kerül ismertetésre, akkor műemlék épület alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

A II.2.5) 2-5 terjedő értékelési szempontokra csak műemlék épületek megajánlását értékeli Ajánlatkérő.

A II.2.7. pontban megadott időtartamot naptári napban kell érteni és kizárólag a tervezési és engedélyeztetési feladatokra vonatkozik (tehát a tervezői művezetésre nem).

Részletesen KD.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 104-291713
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

BÁV székház funkcióbővítéséhez kapcsolódó terv 2

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére képtelenné vált.

Az Építési és Beruházási Miniszter 2022. június 29. napján értesítette Ajánlatkérőt, hogy az állami építési beruházások felülvizsgálata érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2175/2022. számú Kormányhatározat alapján, a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtásának érdekében az állami beruházások esetében további forrásbiztosításra nem kerülhet sor.

A Korm. határozat alapján azon projektek esetében, ahol a szerződés hatályba lépésére még nem került sor, pénzügyi fedezet biztosítására a felülvizsgálat megtörténtéig nem kerül sor, melyre tekintettel a tulajdonosi döntés alapján - ahol a bírálat felfüggesztésére nincs lehetőség - az eljárás eredménytelenné nyilvánítása szükséges. A döntés az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be és az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes, így Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárását a Kbt. 53.§ (4) bekezdésére tekintettel eredménytelennek kell nyilvánítania. A fentiek alapján a rendelkezésre álló fedezet (nettó 1 500 000 000,- Ft) teljes mértékben elvonásra került.

Mindezekre tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Kft. (6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C., 12826708-2-06) és Hajós Építész Iroda Kft (6726 Szeged, Töltésu. 30/B, 12882492-2-06) közös ajánlattevők;

Global Terv Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81., 14541744-2-42) és Örökségvédelmi Kft. (1114 Budapest,Bartók Béla út 35. III. em. 2., 14055003-2-43) közös ajánlattevők;

kollektív műterem Kft. (1116 Budapest,Ringló utca 18., 13799968-2-43)

"MG Építész" Kft. (1125 Budapest/10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1., 13079909-2-43)

Perfektum Építész Kft. (1031 Budapest, Monostori út 34., 26295464-2-41)

TSPC Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., 24084794-2-08).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2022