darbai - 62916-2020

07/02/2020    S27

Polska-Elbląg: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

2020/S 027-062916

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 248-616320)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 20A
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Czechorowska
E-mail: kamila.czechorowska@energa.pl
Tel.: +48 785860861
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.energa-kogeneracja.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu 3 kotłów gazowych wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz 1 kotła parowego gazowego o wydajności 19 t/h

Numer referencyjny: ZP/EKO/133/2019/AK
II.1.2)Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej instalacji, tj. 3 kotłów gazowych rezerwowo-szczytowych wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz 1 kotła gazowego parowego o wydajności 19t/h zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616320

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej lub gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 09/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 13:05
Powinno być:
Data: 09/03/2020
Czas lokalny: 13:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Miejsce otwarcia ofert:

Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, POLSKA, w sali konferencyjnej przy Kancelarii EKO.