Építési beruházás - 629409-2021

10/12/2021    S240

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 240-629409

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Telefon: +36 705227802
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Zsolt
E-mail: nemeth.zsolt@okfo.gov.hu
Telefon: +36 309587570
Fax: +36 13561522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://okfo.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit kórház energ.

Hivatkozási szám: EKR000813402020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Szent Margit Kórház épületének energetikai korszerűsítése tárgyában 2.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 092 450 844.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45321000 Hőszigetelési munka
45300000 Épületszerelési munka
45453100 Felújítás
45443000 Homlokzati munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45320000 Szigetelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1032 Budapest, Bécsi út 132. HRSZ.: 16237/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Szent Margit Kórház 1032 Budapest, Bécsi út 132. Hrsz.: 16237/1 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges korszerűsíteni egyes épületek esetében a fűtési- és komfort légtechnikai rendszert. Beépítésre kell kerülniük korszerű hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 5439,70 m2

Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 991,4 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 4980 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 5707 m2

Homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal 2325m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 973 db

Légtechnikai rendszerek korszerűsítése

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgy alapján elvégzendő munkák mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

AK álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása.

A felelős pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza AK álláspontja, a tekintetben, hogy amennyiben az egyes feladat nemek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás eredménytelenségének.

AK piaci tapasztalata alapján, az építőipar túlterheltsége, valamint az ágazatot jellemző szakember hiány miatt a gazdasági szereplők kisértékű beruházásokra nem adnak ajánlatot, így magas a kockázata a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pont szerinti eredménytelenségnek az egész eljárás esetében vagy annak kisebbik részét képező egység tekintetében.

AK meggyőződése, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. alapelveivel, mint a felelős pénzgazdálkodás is összeegyeztethető a részajánlat tétel megtagadása.

A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben AK több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az M.2.1 alkalmassági követelményen felüli további szakemberek száma építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és épületenergetikai beruházásban projekt- és/vagy építésvezetői gyakorlattal (fő, min. 0 fő max. 3 fő) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2./16-2016-00107

II.2.14)További információk

AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 225-552212
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 092 450 844.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építészmérnöki feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015 MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Németvölgyi Út 146. (adószám: 11266101244).

2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Szabó József Utca 4. (adószám: 13103581242).

BUILD IT Mérnökiroda Kft., Magyarország 1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet (adószám: 11732167241)

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország 1101 Budapest, Salgótarjáni Út 20. (adószám: 10815135251)

EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4. (adószám: 13240567242)

Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7150 Bonyhád, Benczúr Gyula Utca 22. (adószám: 14462344217)

Dél-Szig Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35.) (adószám: 24984931206)

WAS-GÉP-SZER Épületgépészeti Kivitelező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2089 Telki, Kilátó köz 1.)

és Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Attila utca 34.) közös

ajánlattevők (adószámok: 24000004-2-13 és 11066901244)

Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.) (adószám: 25284801206)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2021