Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 629621-2022

14/11/2022    S219

Polen-Pisz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 219-629621

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
Nationale Identifikationsnummer: 8490000795
Postanschrift: ul. Tęczowa 2
Ort: Pisz
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Postleitzahl: 12-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Żęgota
E-Mail: zamowienia@pwik.pisz.pl
Telefon: +48 874233850
Fax: +48 874251395
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pwik.bip.hi.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług transportu odpadów

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/ZPU/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

1) Zadanie 1 – transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03. Transport odbywać będzie ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie.

2) Zadanie 2 - transport odpadów o kodach 17 01 07, 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.

3) Zadanie 3 – transport komunalnych odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 -transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL6 Makroregion północny
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Hauptort der Ausführung:

Transport odbywać będzie z ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do ZGOK Olsztyn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów.

2. Zadanie 1 – transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03. Transport odbywać będzie ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie.

a) dla odpadów opakowań z tworzyw sztucznych: szacunkowa ilość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych 800 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 5 Mg, prognozowana ilość kursów 155.

b) dla odpadów opakowań ze szkła: szacunkowa ilość odbioru odpadów ze szkła 700 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg, prognozowana ilość kursów 32.

c) dla zużytych opon: szacunkowa ilość odbioru zużytych opon 50 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 12 Mg, prognozowana ilość kursów 5.

3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 1 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Dla zadania 1 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu.

5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m).

6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.

7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO.

10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający.

11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach.

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami.

14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 1: samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, wysokość naczepy- max. 4 m, ładowność dla odpadów - max. 24 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2 - transport odpadów zmieszanych z betonu i gruzu o kodzie 17 01 07 oraz odpadów betonu i gruzu o kodzie 17 01 01

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL6 Makroregion północny
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Hauptort der Ausführung:

Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów.

2. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest transport odpadów zmieszanych z betonu i gruzu o kodzie 17 01 07 oraz odpadów betonu i gruzu o kodzie 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.

a) dla odpadów zmieszanych z betonu i gruzu:szacunkowa ilość odbioru odpadów zmieszanych z betonu i gruzu 500 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 36,

b) dla odpadów betonu i gruzu: szacunkowa ilość odbioru odpadów betonu i gruzu to 50 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 4.

3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 2 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Dla zadania 2 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu.

5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m).

6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.

7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

8.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dotyczącymi prowadzenie ewidencji odpadów.

9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO.

10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający.

11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach.

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami.

14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 2: samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, wysokość naczepy- max. 4 m, ładowność dla odpadów - max. 24 Mg, dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa z towarem) nie może przekraczać 40 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3 – transport odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL6 Makroregion północny
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL623 Ełcki
Hauptort der Ausführung:

Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów.

2. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest transport komunalnych odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie. Szacunkowa ilość odbioru odpadów zmieszanych to 600 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg transportu odpadu, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 30.

3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 3 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Dla zadania 3 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu.

5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m).

6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.

7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dotyczącymi prowadzenie ewidencji odpadów.

9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO.

10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający.

11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz w zakresie warunków uzyskania zezwolenia od właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami.

14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 3:

1) samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy,

2) naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu,

3) wysokość naczepy- max. 4 m,

4) ładowność dla odpadów - max. 24 Mg,

5) dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa z towarem) nie może przekroczyć 40 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki

w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca powinien posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w ust. 1 - aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Projekt umowy stanowią załącznik:

1) dla Zadania nr 1 – załącznik nr 7a do SWZ,

2) dla Zadania nr 2 – załącznik nr 7b do SWZ oraz

3) dla Zadania nr 3 – załącznik nr 7c do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/12/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/12/2022
Ortszeit: 10:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

listopad 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; i art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w cz. XXIII SWZ - aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

4. W terminie składania ofert określonym w cz. XIII ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę, która powinna zawierać następujące oświadczenia

i dokumenty:

1) Formularz ofertowy – (sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ ). Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach,

2) Oświadczenie JEDZ, o których mowa w rozdziale XXIV, złożone przez; a) Wykonawcę, b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia); c) każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ustawy (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów).

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).

4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań Urządu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/11/2022