29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 629748-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Doberschütz: Motopompy

2020/S 251-629748

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeindeverwaltung Doberschütz
Adres pocztowy: Breite Straße 17
Miejscowość: Doberschütz
Kod NUTS: DED53 Nordsachsen
Kod pocztowy: 04838
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Bauamt
E-mail: karsten.steinbach@doberschuetz.de
Tel.: +49 3424454013
Faks: +49 3424450344
Adresy internetowe:
Główny adres: www.doberschuetz.eu
Adres profilu nabywcy: www.eVergabe.de
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Battaune

Numer referencyjny: 66/2020-dob
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy - CB08 - CB09 - CB17
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung und Montage eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 nach DIN 14530-5.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 292 402.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DED53 Nordsachsen
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Doberschütz

DEUTSCHLAND

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung und Montage eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 nach DIN 14530-5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449112
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 66/2020-dob
Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Battaune

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rosenbauer Deutschland GmbH
Miejscowość: Luckenwalde
Kod NUTS: DE40H Teltow-Fläming
Państwo: Niemcy
E-mail: info@rosenbauer.de
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 292 402.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Miejscowość: Leipzig
Państwo: Niemcy
E-mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020