29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 629913-2020

24/12/2020    S251

Belgia-Dendermonde: Motopompy

2020/S 251-629913

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Brandweerzone Oost
Krajowy numer identyfikacyjny: 0500.927.893_540144
Adres pocztowy: Oude Vest 150
Miejscowość: Dendermonde
Kod NUTS: BE232 Arr. Dendermonde
Kod pocztowy: 9200
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Wouter Van Den Broeck
E-mail: wouter.vandenbroeck@zoneoost.be
Tel.: +32 52250782
Adresy internetowe:
Główny adres: https://oost.hulpverleningszone.be/
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396784
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aankoop van compacte multifunctionele autopompen voor de brandweer

Numer referencyjny: HVZOOST-2020-0001-F03_0
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Raamovereenkomst aankoop van compacte multifunctionele autopompen voor hulpverleningszones

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 740 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE232 Arr. Dendermonde
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Brandweerzone Oost, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde

II.2.4)Opis zamówienia:

Aankoop van compacte multifunctionele autopompen voor de brandweer

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Prijs / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Technische waarde / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Beoordeling van de prestaties van het koudsnijdend blussysteem a.d.h.v. een praktijktest / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Leveringstermijn / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Garanties / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 139-341556
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fire Technics NV
Krajowy numer identyfikacyjny: BE 0406.741.487
Adres pocztowy: Solvaylaan 6
Miejscowość: Oostende
Kod NUTS: BE255 Arr. Oostende
Kod pocztowy: 8400
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 520 661.16 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 740 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Tel.: +32 22349611
Adres internetowy: http://raadvanstate.be
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Tel.: +32 22349611
Adres internetowy: http://raadvanstate.be
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Tel.: +32 22349611
Adres internetowy: http://raadvanstate.be
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020