We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 630014-2021

10/12/2021    S240

Nederland-Uitgeest: Bedrijfskleding

2021/S 240-630014

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkorganisatie BUCH
Nationaal identificatienummer: 12583888
Postadres: Middelweg 28
Plaats: UITGEEST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1911EG
Land: Nederland
Contactpersoon: rob van ewijk
E-mail: inkoop@debuch.nl
Telefoon: +31 652774817
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uitgeest.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aaa17c8e45926581e5406449b8954efb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aaa17c8e45926581e5406449b8954efb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

werkkleding, veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en BOA-uniformen

Referentienummer: 2021051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000 Bedrijfskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Door het contracteren van 1 leverancier per perceel (in totaal 2 percelen) wordt de versnippering onder meer leveranciers tegengegaan en kunnen schaalvoordelen worden behaald. Daarnaast verwachten wij een proactieve opdrachtnemer (per perceel) die ons ontzorgd bij de uitvoering van de opdracht en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inname en levering van werkkleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18222000 Bedrijfskleding
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
18830000 Veiligheidsschoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 01/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van één of meerdere verlengingen zal hij dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken aan opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de overeenkomst kan maximaal 4 keer met 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inname en levering van BOA-uniformen en aanverwante kleding

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18222000 Bedrijfskleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 01/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van één of meerdere verlengingen zal hij dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken aan opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de overeenkomst kan maximaal 4 keer met 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Algemene verklaring,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Inschrijving Handelsregister (KvK)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2021