Supplies - 630107-2021

Submission deadline has been amended by:  33616-2022
10/12/2021    S240

Poland-Kluczbork: Information systems and servers

2021/S 240-630107

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
Postal address: M.Skłodowskiej - Curie 23
Town: Kluczbork
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-200
Country: Poland
E-mail: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl
Telephone: +48 774173509
Fax: +48 774173512
Internet address(es):
Main address: www.pczszpitalkluczbork.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pczszpitalkluczbork.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Reference number: 01EU/21
II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) w następującym zakresie:

a) dostawa i wdrożenie infrastruktury:

• serwer aplikacyjny – 1 szt.

• serwer bazodanowy – 1 szt.

• macierz NAS – 1 szt.

• oprogramowanie backupowe – 1 szt.

• oprogramowanie systemowe – 1 szt.

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.

b) dostawa i wdrożenie SSI:

• System HIS – część medyczna

• System LIS – część medyczna

• System RIS/PACS – część medyczna

• System ERP – część administracyjna

• Elektroniczna dokumentacja medyczna

c) szkolenie personelu Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 350 993.34 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48610000 Database systems
48620000 Operating systems
72250000 System and support services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

II.2.4)Description of the procurement:

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) w następującym zakresie:

a) dostawa i wdrożenie infrastruktury:

• serwer aplikacyjny – 1 szt.

• serwer bazodanowy – 1 szt.

• macierz NAS – 1 szt.

• oprogramowanie backupowe – 1 szt.

• oprogramowanie systemowe – 1 szt.

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.

b) dostawa i wdrożenie SSI:

• System HIS – część medyczna

• System LIS – część medyczna

• System RIS/PACS – część medyczna

• System ERP – część administracyjna

• Elektroniczna dokumentacja medyczna

c) szkolenie personelu Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 350 993.34 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Elektroniczne usługi publiczne – e- administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej: X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.3 E -usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług."

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

a) 1 zamówienie na kwotę min. 1 000 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowej;

b) 1 zamówienie na kwotę min. 1 000 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, w tym co najmniej następujące obszary funkcjonalne: Ruch Chorych, Kolejki oczekujących, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Rozliczenia z płatnikami, Zakażenia Szpitalne, Dokumentacja medyczna, archiwum dokumentów cyfrowych (EDM), e-Rejestracja, e-Wyniki;

c) 1 zamówienie na kwotę min. 500 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie części administracyjnej (ERP) w tym co najmniej w następujących obszarach funkcjonalnych: obszar finansowo-księgowy, obszar majątku trwałego, obszar gospodarki magazynowej, obszar kadrowo-płacowy, obieg dokumentów - obszar elektroniczną akceptację faktur, obieg dokumentów - elektroniczną akceptację urlopów.

Ponadto Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

d) Kierownik projektu – wykształcenie wyższe, doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, w tym udział w co najmniej dwóch zrealizowanych projektach na stanowisku kierownika/koordynatora projektu, znajomość metodyki PRINCE2 lub PMI lub IPMA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami wynikającą z posiadania certyfikatu, obejmującej zagadnienia projektowe takie jak np. inicjowanie, przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie etapami, zarządzanie dostawami, zarządzanie jakością i ryzykiem, zamykanie;

e) Wdrożeniowiec systemów informatycznych – min. 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu prac wdrożeniowych w co najmniej dwóch wdrożeniach systemów informatycznych na stanowisku wdrożeniowca;

f) Specjalista ds. baz danych - co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu bazą danych oraz tuningu silnika bazy danych dla oferowanego systemu HIS potwierdzone certyfikatem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2022
Local time: 13:00
Place:

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy,

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na

listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Terminy wnoszenia odwołań

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o

zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt

4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie

powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne,

uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks

postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli

koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej

wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść

także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się

postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania

cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2021