Diensten - 630231-2022

14/11/2022    S219

Nederland-Coevorden: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 219-630231

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 185-524325)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telefoon: +31 524598562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding "Plantsoenonderhoud"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het aangaan van een meerjarige overeenkomst met één of twee partijen die het plantsoenonderhoud gaan uitvoeren binnen de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden. Aansluitend op de interne verdeling van de interne organisatie is deze aanbesteding verdeeld in twee percelen: perceel 1, Noord en perceel 2, Zuid.

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- graskanten steken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 185-524325

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uitvraagdocumenten waren niet beschikbaar. Dit is nu gecorrigeerd. De aanbestedingsdocumenten zijn ongewijzigd gebleven.