Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Προμήθειες - 630232-2021

Submission deadline has been amended by:  57574-2022
10/12/2021    S240

Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Ιατρικές συσκευές

2021/S 240-630232

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Αριθμός ταυτοποίησης: 999070198
Ταχ. διεύθυνση: ΚΝΩΣΟΥ 2
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
Ταχ. κωδικός: 72100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gkoxara@agnhosp.gr
Τηλέφωνο: +30 2841343172/2841343174
Φαξ: +30 2841083327
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.agnhosp.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Αριθμός αναφοράς: 135523
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33100000 Ιατρικές συσκευές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμού (10 διαφορετικά είδη, συνολικά 38 τεμάχια) για τις άμεσες ανάγκες διάγνωσης και αντιμετώπισης/θεραπείας της COVID-19 στις ακόλουθες κλινικές/τμήματα/ιατρεία: ΤΕΠ COVID 19, ΤΕΠ-Ανάνηψη, ΜΕΘ-COVID, ΜΕΘ, Ακτινολογικό, Αναισθησιολογικό, συνολικού προϋπολογισμού 290.390,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), που αφορά αγορά (με υποχρέωση του προμηθευτή για τοποθέτηση και εγκατάσταση όπως αυτή αναφέρεται στους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης). Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους τους για κάθε επιμέρους τμήμα στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 234 186.21 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 10
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33157400 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: 1 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΠ COVID 19 ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 136.27 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ/ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33195100 Συστήματα παρακολούθησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

3 ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 1 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΠ ΑΝΑΝΗΨΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42122410 Αντλίες για ιατρική χρήση
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

15 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ-COVID ΚΑΙ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39143112 Στρώματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

9 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 937.03 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111000 Ακτινολογικά μηχανήματα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

2 ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 1 ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ-COVID 19 ΤΟΥ ΓΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33168100 Ενδοσκόπια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1 ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΥΠΕΡΗΧΟΣ (ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33112000 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1 ΥΠΕΡΗΧΟΣ (ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 161.29 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33157000 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΡΑΡ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COVID-19

Αριθμός τμήματος: 9
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33157000 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΡΑΡ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Αριθμός τμήματος: 10
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33168100 Ενδοσκόπια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1 ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας σε Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” για την αντιμετώπιση της COVID-19», κωδικός MIS 5093179. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00210037) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτη 2014-2020".

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/01/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/02/2022
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλ. διακήρυξη

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

ΒΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.agnhosp.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Πόλη: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.agnhosp.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΝΩΣΟΥ 2
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταχ. κωδικός: 72100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gkoxara@agnhosp.gr
Τηλέφωνο: +30 2841343172/2841343174
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.agnhosp.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/12/2021