Tjenesteydelser - 630460-2020

24/12/2020    S251

Danmark-Holstebro: Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald

2020/S 251-630460

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nomi4s i/s
CVR-nummer: 14760504
Postadresse: Hjermvej 19
By: Holstebro
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: sev@cowi.dk
Telefon: +45 56403521
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145819614.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145819614.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145819614.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afhentning og behandling af farligt affald m.v.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nomi4s udbyder opgaven med afhentning og behandling af 375-80 tons farligt affald m.v. fra 12 genbrugspladser og 3 driftsanlæg samt fra en række apoteker og offentlige institutioner samt levering af opsamlingsudstyr og pakkematerialer i de 4 ejerkommuner Holstebro, Skive, Struer og Lemvig i Nomi4s.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Nomi4s

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nomi4s udbyder opgaven med afhentning og behandling af 375-80 tons farligt affald m.v. fra 12 genbrugspladser og 3 driftsanlæg samt fra en række apoteker og offentlige institutioner samt levering af opsamlingsudstyr og pakkematerialer i de 4 ejerkommuner Holstebro, Skive, Struer og Lemvig i Nomi4s.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/04/2021
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden kan forlænges med 1 år ad gangen i op til samlet 2 år til 31. december 2028.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på afhentning på centrale opsamlingssteder samt sortering og behandling af farligt affald fra indsamlede miljøkasser fra borgerne i Nomi4s med tilhørende vask og klargøring af brugte miljøkasser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal have en egenkapital på minimum 2 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår eller have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal have en egenkapital på minimum 2 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår eller have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med regelmæssig afhentning fra flere kundetyper og behandling af farligt affald eller lignende affald svarende til minimum 300 tons pr. år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med regelmæssig afhentning fra flere kundetyper og behandling af farligt affald eller lignende affald svarende til minimum 300 tons pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/02/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020