Tjenesteydelser - 630482-2020

24/12/2020    S251

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 251-630482

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VisitDenmark
CVR-nummer: 33055331
Postadresse: Islands Brygge 43, 3.
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Lerche
E-mail: ulrler@visitdenmark.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/185867c2-91a4-4652-8c5d-442c6c4c3aa9/homepage
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Destinationer
CVR-nummer: 33652232
Postadresse: Nørregade 7B
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik lerche
E-mail: ulrler@visitdenmark.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://danskedestinationer.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Turismefremme
CVR-nummer: 33820321
Postadresse: Strandvejen 6
By: Kerteminde 6
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Lerche
E-mail: ulrler@visitdenmark.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.danskturismefremme.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fonden Wonderful Copenhagen
CVR-nummer: 16326798
Postadresse: Nørregade 7B
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Lerche
E-mail: ulrler@visitdenmark.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.wonderfulcopenhagen.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/185867c2-91a4-4652-8c5d-442c6c4c3aa9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/185867c2-91a4-4652-8c5d-442c6c4c3aa9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/185867c2-91a4-4652-8c5d-442c6c4c3aa9/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GuideDanmark database

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GuideDanmark databasen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72400000 Internettjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72910000 Backup-service
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

GuideDanmark er den fælles database for dansk turisme. I databasen registreres danske turistprodukter. Med turistprodukter menes de aktiviteter, attraktioner, overnatning med videre, som en turist eller mødeplanlægger forbruger i forbindelse med et ferie- eller mødeophold i Danmark. I databasen er der i dag registreret omkring 37 000 turistprodukter.

Det er de danske turistbureauer og VisitDenmark, der er ansvarlig for registreringen og den løbende opdatering af informationerne. Det er ca. 80 turistbureauer – i denne sammenhæng kaldet GuideDanmark kontorer, som står for registrering af turistprodukter i Danmark. Dertil kommer HORESTA, som er ansvarlig for registreringen af informationer om deres medlemshoteller og DanHostel, som registrerer og vedligeholder informationer om vandrehjem. Alle produkter skal registreres på dansk og kan efterfølgende også registeres på engelsk og tysk.

GuideDanmark drives af VisitDenmark på vegne af Det Digitale Partnerskab. Det er partnerskabet, der har besluttet at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GuideDanmark.

GuideDanmark er i dag varetaget af det danske firma Combine som har driftet løsningen i 5 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges yderligere 3 gange af 1 års varighed.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse af de ansøgere, der vil blive inviteret til at afgive tilbud vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgerne med de mest relevant sammenlignelige referencer, jf. afsnit III.1.3). I vurderingen af referencernes sammenlignelighed og relevans vil kunden lægge positiv vægt på referencer der påviser erfaring med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af webbaserede løsninger/databaser med distribution til andre digitale platforme. Referencer der indeholder alle 3 ydelsesområder vil blive evalueret mere positivt end referencer der alene indeholder 1 eller 2 af ydelserne. I vurderingen vil kunden fokusere på de 2 mest relevante og sammenlignelige referencer for hver ansøger. Vurderingen vil således basere sig på ansøgernes 2 bedste referencer. Det er kundens vurdering, hvilke referencer der vurderes som de 2 bedste. Dette betyder, at ansøger kan styrke ansøgningen ved at indsende flere relevante og sammenlignelige referencer. Hvis 2 ansøgere opnår identistike vurderinger, på baggrunud af de 2 bedste referencer, vil kunden derefter udvide fokuset i vurderingen til kvaliteten og antallet af ansøgernes yderligere referencer.

Kunden gør opmærksom på, at uklarheder og manglende informationer i referencerne indsendt i overensstemmelse med afsnit III.1.3) kan blive vurderet negativt i udvælgelsen af ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option på udvikling af et nyt datadistributions REST API.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B "Samlet årsomsætning" oplyse årlig omsætning for hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.B "Finansielle nøgletal" oplyse årlig egenkapital for hvert af de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal have opnået en årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Ansøger skal have opnået en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets afsnit IV.C oplyse ansøgers mest relevante og sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år. Referencerne vil således blive vurderet på baggrund af de ydelser, der er leveret inden for de seneste 3 år. Hvis en reference inkluderer ydelser leveret forud for de seneste 3 år, beregnet fra datoen for ansøgningsfristen, skal ansøger beskrive, hvilke ydelser der specifikt er blevet leveret inden for de seneste 3 år. Det skal være tydeligt for kunden, hvilke ydelser der er blevet leveret under referencen, samt, om ydelserne vedrører enten drift, vedligeholdelse eller videreudvikling.

Ansøger kan maksimalt indsende 5 referencer, som er relevante og sammenligenelige med dette udbud, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4) i denne udbudsbekendtgørelse.

Hver referencer bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af leverandøren, herunder de enkelte ydelser omfattet heraf

— Oplysning om kunden

— Oplysning om, hvornår leverancen er udført. Dette betyder start og slutdato (hvis afsluttet) på kontrakten samt oplysning om, hvilke ydelser der er leveret inden for de seneste 3 år, såfremt perioden går længere end 3 år tilbage, jf. ovenfor.

— Oplysning om kontraktværdi

— Oplysning om ansøgers specifikke rolle og ansvar i leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal med minimum 1 reference påvise erfaring med både drift, vedligeholdelse og videreudvikling af webbaserede løsninger/databaser med distribution til andre digitale platforme. Erfaringen kan påvises enten i en samlet referencer eller i flere referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 148 er det et krav, at ansøger udfylder et European Single Procurement Document (ESPD), hvilket tjener som ansøgningen om prækvalifikation. Ansøger skal ikke indsende yderligere dokumentation på tidspunktet for ansøgning.

ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet, jf. URL i afsnit 1.3. ESPD'et skal udfyldes via Ethics.

Ansøger skal udfylde ESPD'ets afsnit II, A, B og C, afsnit III, A og B samt afsnit IV B, C og D.

I henhold til udbudslovens § 144 kan ansøger støtte sig på andre økonomiske aktørers økonomiske/finansielle og/eller tekniske/professionelle formåen, uanset det juridiske forhold mellem aktørerne.

En ansøger der støtter sin ansøgning på andre økonomiske aktører skal sørge for, at der indsendes ESPD'er med udfyldte relevante oplysninger fra hver af de aktører, som ansøger støtter sig på. Dette gælder også, hvis ansøger udgør en sammenslutning af aktører, f.eks. et konsortie, i så fald skal hver deltager i konsortiet/sammenslutningen udfylde seperate ESPD'er med udfyldte oplysninger i ESPD afsnit II-IV.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Forud for tildelingsbeslutningen indhenter kunden dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et, jf udbudslovens § § 151-155. Kunden forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbuddet, hvis kunden vurderer dette nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt.

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, punkt 1, 2 og 5. Ansøger skal afgive oplysninger herom i ESPD'et.

Ansøgning om prekvalifikation skal afgives via Ethics gennem URL som angivet i afsnit 1.3 i denne udbudsbekendtgørelse.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger fra kl. 09.00 til kl. 16.00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudsportalen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbuddet:

1) Klager over udbuddet eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020