Services - 630589-2020

24/12/2020    S251

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 251-630589

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@bfk.hu
Telefon: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001340462020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001340462020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés - Budai Fonódó villamoshálózat II. ütem

Hivatkozási szám: EKR001340462020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. ütemének újratervezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest területe, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A budai fonódó villamoshálózat első ütemét 2015 végén adták át. A fonódó sikere bebizonyította: a közösségi közlekedés vonzóvá válhat, ha az utasok átszállás nélkül, vagy legfeljebb egy átszállással elérhetik úticéljukat. A budai fonódó villamoshálózat második ütemének fejlesztésével lehetőség nyílik a villamosvonal Szent Gellért tér és Budafoki út/Dombóvári út közötti meghosszabbítására, így a ma gyors ütemben fejlődő, közösségi közlekedéssel azonban gyengén ellátott dél-budai városrész jobb kiszolgálására is.

A Műegyetem rakparti villamosvonal célja, hogy e dél-budai térség lakói és az ott dolgozók minél kevesebb időt töltsenek utazással, és az autó helyett inkább a közösségi közlekedést válasszák – ehhez szükség van a fenntartható kötöttpályás közlekedési módok, így a villamosközlekedés fejlesztésére is. A budai fonódó villamoshálózat Műegyetem rakparton megépülő második ütemének köszönhetően javul a dél-budai városrészek közösségi közlekedése, javulnak a kerékpározási lehetőségek, és növekszik a zöldfelületek aránya is. Az áttervezendő villamosvonal megteremti az Észak- és Dél-Buda közötti ma még hiányzó kapcsolatot, de közvetlenül elérhetővé válik a pesti belváros és a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépítésével Észak-Pest is.

Beszerzés tárgya a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme Műegyetem rakparti villamosvonal (Szent Gellért tér – Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) – tervdokumentáció felülvizsgálatára és módosítására, valamint a kivitelezési tenderdokumentáció elkészítésére irányul a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. ütemének újratervezése projekt során az alábbi mennyiségi tartalommal kell számolni:

1. 7 pár új akadálymentes megállóhely

2. 2,8 km új kétvágányú villamospálya ebből 1,2 km új, füvesített burkolatú

3. a Műegyetem előtti felső rakparti szakasz rendezése, a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon korszerű forgalmi rend és városkép kialakítása

4. 3340 m közúttervezési feladat a Szent Gellért tér – Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között

5. a Déli összekötő vasúti híd alatti járda és kerékpárút kibővítése

6. a folytonos rakparti sétány és kerékpárút kiépítése a Szt. Gellért tér és a Rákóczi híd között

7. Pázmány Péter sétányon a tervek módosításával a fasorok megőrzése

A következő tervezési feladatok elvégzése szükséges:

— Előzményes tervező által készített kiviteli terv teljes felülvizsgálata és áttervezése tekintettel a 6. pontban jelzett tervezési diszpozicióban foglaltakra is az alábbiak szerint:

— Döntéselőkészítési Dokumentáció (DeD) elkészítése a módosított műszaki tartalomra

— Bírálati egyesített engedélyezési és kiviteli tervek leszállítása, az üzemeletői és megrendelői véleményezést követően tervzsűri. Kapcsolódó környezetvédelmi, közmű, régészeti, szabályozási tervi munkarészek leszállítása,

— Végleges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek készítése és leszállítása minden szakág vonatkozásában. TKÜ elkészítése és jóváhagyatása. Kezelői, üzemeltetői hozzájárulások teljeskörű megszerzése,

— DeBo tervtanúsítási eljárás lefolytatás, tervekre vonatkozó tanúsítvány megszerzése, a tervek engedélyező hatóságok részére történő benyújtása

— Összes jogerős hatósági engedély megszerzése – beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást – valamint építési engedélyek megszerzése

— Közérthető tanulmány dokumentáció készítése

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése

— Tervezői kooperációk megtartása, levezetése

— Tenderdokumentáció elkészítése, szakágankénti kivitelezési költség becsléssel együtt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2.1.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.2.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.3.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.4.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. M2.5.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember engedélyezési és/vagy kiviteli tervhez készült közúti villamos infrastruktúra tervezésnél készített organizációs terv készítésében szerzett az alkalmasság megállapításához szükségesen felüli időszakból származó, és az előírt minimális organizációs terven felüli többlettapasztalata (min. 0 max. 10 darab) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7.) pontban megjelölt 240 munkanap alatt 240 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. § és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában azajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek be kell nyújtania.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázáslehetőségére.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti villamosvasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti villamosvasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el a 100 millió forintot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

O ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

O ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal és végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatokkal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik

M1.1.) összesen legalább 1,5 km hosszúságú, legfeljebb kettő szerződésből származó, közúti villamos vasúti vonal kiépítésének vagy vasúthatósági engedélyezési feladattal járó rekonstrukciójának engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének és/vagy tender tervének elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott engedélyeztetési feladattal járó legalább 1 km közútépítési vagy felújítási tervezést, valamint legalább 1 darab villamosmegálló tervezését is.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább az alábbi a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M2.1.) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal, valamint összességében legalább 36 hónap vasúti építmények tervezése területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal, továbbá

— projektvezetőként részt vett legalább 1,5 km hosszúságú, közúti villamosvasúti vonal kiépítésének vagy vasúthatósági engedélyezési feladattal járó rekonstrukciójának közúti villamosvasúti infrastruktúra engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítésében.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

M2.2.) legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedésmérnök VAGY közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal, valamint összességében legalább 36 hónap vasúti építmények tervezése területén szerzett vasútépítéshez kapcsolódó tervezői szakmai tapasztalattal.

M2.3.) legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS előbbi végzettség esetén min. 3 év (36 hó), utóbbi végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal.

M2.4.) legalább 1 fő tájépítész szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy az előírt jogosultság hiánya esetén, annak a megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök VAGY okleveles tájépítész mérnök VAGY okleveles tájépítész végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS legalább 2 év (24 hó) szakmai tapasztalattal.

M2.5.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

a) Magyar Mérnöki Kamara (MMK) építési tagozatának tanúsítási rendszere szerinti ÉT-T - Építéstechnológia Tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel, kamarai tagsággal, valamint

b) legalább 1 db organizációs terv készítésében szerzett szakmai tapasztalattal.

ÉT-T - Építéstechnológia Tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc) vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS legalább a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, az alábbi szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal:

A szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása

— Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése,

— Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása,

— Zsaluzástechnológiai tervek készítése,

— Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése,

— Bontási munkák technológiai terveinek készítése,

— Egyéb építéstechnológiai tervek készítése.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében az alábbi jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) KÉ-VA

O M2.2.) KÉ-VK

O M2.3.) KÉ-K

O M2.4.) K

Az M2.5. vonatkozásában szintén a szerződéskötés feltétele, hogy a szakembernek Építéstechnológia Tervező tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft.

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó) Tervezési Díjrészlete. A késedelmi kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,1 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg - Teljesítési Szakaszonként külön-külön - nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 5 %-át (tíz százalék).

Szerződésszegési kötbér: kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték, mértéke a kötbéralap 0,3 %-a. A szerződésszegési kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 2,5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

A kötbérmaximumok elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy annak körülményei fennállása esetén attól elállni.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 36. hónapig, a szerződésben részletezett módon.

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Ajánlattevőként szerződő fél 4 számla benyújtására jogosult.

1. részszámla a Végleges Döntés előkészítő Dokumentáció (DeD) leszállítását követően, melynek mértéke: szerződéses ár 10 %

2. részszámla a Bírálati egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és leszállítása és tervbemutató megtartását követéen, melynek mértéke: szerződéses ár 20 %-a

3. részszámla Végleges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és leszállítása minden szakágra kiterjedően beleértve a Debo tanúsítványt és minden érintett által jóváhagyott Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetői Lehatárolási helyszínrajzot is. Engedélyezési eljárás megindítását követően, melynek mértéke: szerződese ár 40 %-a

4. végszámla Összes jogerős engedély megszerzését követően, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást, melynek mértéke: szerződéses ár 30 %-a

Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek. rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/01/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/01/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001340462020

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001340462020

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes vonalra kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A vonalon egységes pályaépítési, áramellátási, biztosítóberendezési, vonatbefolyásolási és forgalomirányítási rendszer tervezése-elemzése szükséges, mely csak akkor biztosított, ha egy tervező végzi ezek tervezését. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megrendelő saját felelősségi körbe venné, ami észszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, az M2.1-M2.4 szakemberek tapasztalata szempontnál az egyenes arányosítás, míg az M2.5 szakember tapasztalata tekintetében a pontkiosztás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5) A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

10) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 80 000 000 Ft/év és 40 000 000, – Ft/káresemény mértékben.

12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13) FAKSZ: Erdei Gábor 01061

14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

16) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

18) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

20) Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó – 131. § (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Illetve eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint ennek alapján felfüggesztő feltételként köti ki.

21) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban feltüntetett kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2020