Paslaugos - 63076-2020

Submission deadline has been amended by:  119713-2020
07/02/2020    S27

Lenkija-Szczecin: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2020/S 027-063076

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adresas: ul. M. Golisza 10
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 71-682
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Poręczewska-Bereszko
El. paštas: zwik@zwik.szczecin.pl
Telefonas: +48 914426244
Faksas: +48 914221258
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.zwik.szczecin.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/
I.6)Pagrindinė veikla
Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie

Nuorodos numeris: 4/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie.

Wykonanie zamówienia polega na wydobyciu i odwodnieniu osadu ze zbiornika zalądowania osadów (ZZO), wywiezieniu go z terenu ZPW „Miedwie” i odzysku lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie określa szczegółów technologii wykonania zamówienia z zastrzeżeniem aby:

1) zastosowana metoda zapewniła nieprzerwaną pracę ZPW „Miedwie”;

2) Wykonawca był wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 32 Ustawy o odpadach.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
90513600 Dumblo išgabenimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie.

Wykonanie zamówienia polega na wydobyciu i odwodnieniu osadu ze zbiornika zalądowania osadów (ZZO), wywiezieniu go z terenu ZPW „Miedwie” i odzysku lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie określa szczegółów technologii wykonania zamówienia z zastrzeżeniem aby:

1) zastosowana metoda zapewniła nieprzerwaną pracę ZPW „Miedwie”;

2) Wykonawca był wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 32 Ustawy o odpadach.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj. potwierdzenie rejestracji w bazie BDO (Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Wpis winien zawierać:

a) decyzję zezwalającą Wykonawcy na wytwarzanie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

b) jeżeli Wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą Wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

c) jeżeli Wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

d) jeżeli Wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku – zezwolenie Wykonawcy na transport odpadu (19 09 02);

e) jeżeli Wykonawca przewiduje częściowy odzysk wydobytego osadu, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02) – zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1.1 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli Wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu;

2.1.2 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli Wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu;

2.1.3 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na transport odpadu (19 09 02), jeżeli Wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku;

2.1.4 posiada zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym takie decyzje, jeżeli Wykonawca przewiduje częściowo odzysk, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02);

2.1.5 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na wytwarzanie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 3 000 ton suchej masy, oraz;

2) co najmniej jedną usługę polegającą na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 3 000 ton suchej masy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże oddzielnie dwie usługi, o których mowa wyżej, jak również w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże tylko jedną usługę, w zakres której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 3000 ton suchej masy odpadu oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 3 000 ton suchej masy, albo;

3) co najmniej jedną usługę w zakres, której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50 000 m3 uwodnionego odpadu, oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 3 000 ton suchej masy;

2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dwie usługi, o których mowa w ppkt 1 i 2 pkt 2.3.1 wykonane oddzielnie albo łącznie w ramach jednej usługi, jak również w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże tylko jedną usługę określoną w ppkt 3 niniejszego pkt w zakres, której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50 000 m3 uwodnionego odpadu, oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 3 000 ton suchej masy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Zamawiający przez „zbiornik wodny” rozumie każde skupisko wody stojącej lub płynącej na powierzchni ziemi, przy czym może to być zbiornik zarówno sztuczny jak i naturalny.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego) w wysokości: 330 000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

2. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

2) sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w rozdziale V SIWZ.

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1–4.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy określonym w SIWZ. Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i wzorem umowy.

2. Zamawiający przewidział zmiany umowy w zakresie: zmiany zaoferowanego sposobu zagospodarowania odpadu, w tym także miejsca jego unieszkodliwienia lub odzysku, zmiany wynagrodzenia.

3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 16/03/2020
Vietos laikas: 09:45
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 16/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., mieszczącego się przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, POLSKA, w sali konferencyjnej nr P12 – poziom – 1.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, tj. do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa rozdz. V: pkt 5 ppkt 1 lit. od a do g SIWZ, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US;

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS;

c) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG;

d) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – dokumenty zgodnie z sekcją III ogłoszenia.

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z rozdziałem I pkt 3 SIWZ,

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego;

4) odpowiednie pełnomocnictwa;

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego Formularz nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.

Z powodu limitu znaków szczegółowy wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdziale V SIWZ. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

4. Termin związania ofertą 60 dni.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin.

6. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia a także wszelka inna komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, o ile inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin.

8. W przypadku części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa (α), owej części i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji we wspomnianej części IV.

9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2020