Tjenesteydelser - 630762-2020

24/12/2020    S251

Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 251-630762

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Rehling Hedegaard
E-mail: kh@aarhus.dk
Telefon: +45 29204256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe14ce6d-7d76-4e6f-b62b-39b2846f4ab5/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe14ce6d-7d76-4e6f-b62b-39b2846f4ab5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe14ce6d-7d76-4e6f-b62b-39b2846f4ab5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe14ce6d-7d76-4e6f-b62b-39b2846f4ab5/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af stadion i Kongelunden i Aarhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en gennemgående bygherrerådgivning i hele projektperioden for udvikling af stadionprojektet i Kongelunden i Aarhus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71421000 Landskabsarkitekturarbejder
71521000 Byggepladstilsyn
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven indebærer traditionel bygherrerådgivning i forbindelse med igangværende udvikling af stadionprojektet, som er et delprojekt i udviklingen af projektet Vision Kongelunden (helhedsplan) i Aarhus, Danmark.

Rådgivningen omfatter konkret et stadionprojekt med en forventet kapacitet på cirka 25 000 tilskuere, som efterlever UEFA’s kategori 4 krav. Hertil skal rådgiveren bidrage til opsætning af projektets grundforudsætninger i form af planlægning, organisering og styring af det samlede projekt i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Hertil stilles der krav om, at bygherrerådgiveren har specialkompetencer - viden og erfaringer - inden for dette nicheområde - med udvikling af stadionkoncepter, projektoptimering og gennemførsel af større stadion- og sportanlæg i tilsvarende skala.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 3 gange 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 ansøgere, som lever op til de stillede mindstekrav, vil ordregiver prækvalificere de ansøgere, der vurderes bedst egnede til at løfte den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på:

- At ansøger udviser den fornødne motivation.

- At ansøger via referencer dokumenterer kompetencer og tilstrækkelig erfaring i forhold til rådgivning i forbindelse med:

— Udvikling af fodboldstadionkoncept i henhold til UEFA’s krav (minimum kategori 4) for afholdelse af internationale fodboldkampe

— Brugerinddragelse i forhold til udvikling af sport- og eventfaciliter med flere brugere/idrætsgrene

— Transformationsprojekter i forbindelse med større idrætsfaciliteter og sportanlæg

— Helhedsplanarbejde

— Projektering og gennemførelse af byggeri i samarbejde med en offentlig bygherre.

- At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle formåen til at løse den udbudte opgave, skal ansøger opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

— Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger er en nystartet virksomhed og følgelig ikke har oplysninger som anmodet og/eller rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal samtlige konsortiedeltagere opfylde mindstekravet om positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive sine væsentligste referencer på projekter vedrørende levering af bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af stadion og andre større sport- og eventanlæg udført inden for de seneste 5 år. Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttede.

Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C. Grundet ESPD’ets tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer, ønskes det, at ansøger supplerer beskrivelsen af sine referencer angivet i ESPD’et med selvstændige bilag. Den enkelte reference må maksimalt være på 2 A4-sider.

Referencerne bør indeholde:

— En beskrivelse af projektet med angivelse af kunden samt tidspunktet for rådgivningens udførelse

— Oplysninger om ansøgers rolle, ansøgers leverede ydelser samt særlige udfordringer på de enkelte referenceprojekter.

Referencerne bør afspejle, at ansøger har erfaring med følgende:

— Udarbejdelse af konkurrenceprogram og gennemførelse af EU-udbud

— Udbud med forhandling

— Tidlig inddragelse af entreprenører

— Strategisk bæredygtighedsledelse

— Strategisk proces- og byggelogistik.

Det er et mindstekrav, at ansøger inden for de seneste 5 år kan dokumentere mindst 2 referencer på projekter vedrørende levering af bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af stadion og andre sport- og eventanlæg med entreprisesum på minimum 250 mio. DKK ekskl. moms og en tilskuerkapacitet på minimum 15 000.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal konsortiet samlet set opfylde det stillede mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 5 år dokumentere mindst 2 referencer på projekter vedrørende levering af bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af stadion og andre sport- og eventanlæg med entreprisesum på minimum 250 mio. DKK ekskl. moms og en tilskuerkapacitet på minimum 15 000.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil indeholde Aarhus Kommunes CSR bilag, der blandt andet omfatter en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit om udelukkelse).

— Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Ansøger i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2020