Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 631021-2021

10/12/2021    S240

Nederland-Rotterdam: Software voor ERP (Enterprise resource planning)

2021/S 240-631021

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 22071782
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3072 MC
Land: Nederland
Contactpersoon: Nick Moerland
E-mail: dj.moerland@rotterdam.nl
Telefoon: +31 618190860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186581
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ready for Use SaaS-ERP oplossing voor Financiën en Inkoop

Referentienummer: 5-D-12100-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De ambitie en noodzaak bestaat om de systeemondersteuning van de gemeentelijke bedrijfsvoeringprocessen en P&C cyclus te moderniseren, professionaliseren en te digitaliseren. Daarom heeft de Gemeente Rotterdam een aanbesteding gehouden om haar huidige on-premise ERP-systeem, Oracle eBS, te vervangen door een SaaS ERP-oplossing.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
72212451 Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
48000000 Software en informatiesystemen
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
48441000 Software voor financiële analyse
48812000 Financiële-informatiesystemen
72212440 Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding
72212441 Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope ziet op de levering, realisatie en implementatie van een integrale ready-for-use ERP-oplossing. Dit ten behoeve van de ondersteuning van de concernbrede bedrijfsvoeringprocessen én geïntegreerde ondersteunende functies van de concernadministratie en P&C cyclus van de gemeente Rotterdam. Ook het benodigde changemanagement hieromtrent is in scope.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschrijving ICT-Prestatie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Exitplan ICT Prestatie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Nazorg na Ingebruikname ICT Prestatie / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid tot verlenging na initiële contracttermijn voor de periode van drie (3) jaar en opvolgend twee (2) keer voor een periode van twee (2) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 110-266292
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte Consulting B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2021