Tjenesteydelser - 631175-2020

24/12/2020    S251

Danmark-Odense: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 251-631175

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tietgenskolen
CVR-nummer: 23267519
Postadresse: Elmelundsvej 10
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Vilhelmsen
E-mail: ani@tietgen.dk
Telefon: +45 20887064
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145593948.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.tietgen.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145593948.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145593948.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbudsbekendtgørelse vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri

Sagsnr.: 14124-0184/lmh
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tietgenskolen ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri ("Den Nye Skole ") i op til 4 etager og 9 000 etagemeter med tilhørende friarealer og parkeringspladser mv. til brug for erhvervsuddannelse, som skal rumme Tietgen Business, der i dag er placeret på henholdsvis Lerchesgade og Rugårdsvej. Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Den forventede byggesum udgør ca.

200 mio. DKK ekskl. moms, som indeholder alle udgifter eksklusiv grundkøb. Tietgenskolen udbyder ved nærværende udbud bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, projektering, opførelse mv. af Den Nye Skole i totalentreprise. Nedenfor under pkt. II.2.4) fremgår en nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tietgenskolen udbyder ved nærværende udbud bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud,

projektering, opførelse mv. af Den Nye Skole i totalentreprise. Bygherrerådgiveren skal forestå udarbejdelse af ny lokalplan, al korrespondance med myndighederne, samt forestå etablering af grundlaget for totalentreprisen, herunder byggeprogram og dispositionsforslag. Der henvises til udbudsbetingelserne.

Bygherrerådgiveren skal udarbejde det tekniske udbuds- og kontraktmateriale til totalentreprisen, samt yde bistand under hele totalentrepriseudbuddet, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål/svar, evaluering af tilbud mv. Dette skal ske i samarbejde med Tietgenskolens advokat, der forestår selve udbuddet, herunder tilvejebringelse af udbudsportal, udfærdigelse og publicering af bekendtgørelser, tildelings- og afslagsskrivelser, juridiske vurderinger, udbudsbetingelserne og totalentreprisekontrakt. Bygherrerådgiveren skal i forbindelse med planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen yde løbende

bygherrerådgivning samt forestå opfølgning for Tietgenskolen. Den valgte bygherrerådgiver vil

skulle indgå i et samarbejde med Tietgenskolens organisation, herunder den eksterne arkitekt

og advokat. Byggegrund og bygning: Der er udarbejdet en betinget aftale om køb af

grunden beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Udbuddet vedrørende

bygherrerådgivning gennemføres således betinget af de i købsaftalen anførte betingelser, herunder bl.a., at Folketingets Finansudvalg godkender uddannelsesbyggeriet, at der vedtages en ny, endelig og upåklaget lokalplan, der efter Tietgenskolens vurdering på tilfredsstillende vis muliggør opførelsen af et nyt uddannelsesbyggeri m.fl. Alle betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Endelig aftale om bygherrerådgivning vil således være betinget af endelig købsaftale, herunder de i denne anførte betingelser. Alle betingelser og omstændigheder forbundet hermed fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til pkt. II.I.5) vedrørende kontraktens anslåede værdi bemærkes, at denne forventes at være i et niveau på 3 mio. DKK - 3,5 mio. DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital ifølge seneste afsluttede årsregnskab er udgør mindst 2 mio. DKK. Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter regelsættet angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015 med senere ændringer).

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår er mindst 15. Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel: (Regnskabsmæssig egenkapital x 100) / samlede regnskabsmæssige aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dokumentation for mindstekrav:

Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation til brug for bedømmelsen af tilbudsgiverens økonomiske og finansielle egnethed:

1) Revisorattesteret erklæring hvoraf tilbudsgivers egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår fremgår.

2) Erklæring fra tegningsberettiget om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i ansøgerens egenkapital og soliditetsgrad siden erlæggelsen af revisorattesteret erklæring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver stiller krav om, at tilbudsgiver skal have erfaring med tilsvarende opgaver. Det bemærkes, at det der eftersøges, er erfaringer med bygherrerådgivning. Erfaring som totalrådgiver eller lignende vil ikke sidestilles med bygherrerådgivning.

For at sikre, at tilbudsgiver har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under rådgiverkontrakten, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere:

1) En reference der viser erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprise for et projekt med en totalentreprisekontrakt på mere end 100 mio. DKK ekskl. moms, som er afsluttet ved aflevering indenfor de sidste 3 år.

2) En reference der viser erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med totalentreprise for et projekt med en totalentreprisekontrakt på mere end 100 mio. DKK ekskl. moms, hvor udbuddet er afsluttet og projektet er i projekterings- eller udførelsesfasen.

3) En reference der viser erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med projektering og udførelse af en uddannelsesinstitution.

4) En reference der viser erfaring med udarbejdelse af lokalplan for et tilsvarende konkret byggeri.

5) En reference der viser erfaring med byggeri certificeret efter en bæredygtighedsklasse som f.eks. DGNB, Leed, Breeam eller lign.

Reference 1. og 2. skal være 2 forskellige projekter, for de øvrige mindstekrav (Reference 3-5) kan én reference dokumentere mere end ét mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dokumentation for mindstekrav:

- Opfyldelse af kravet dokumenteres ved en referenceliste, der indeholder oplysninger, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravet samt kontaktoplysninger på den/de kontaktperson(er), der kan bekræfte oplysningerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Tilbudssummerne og eventuelle forbehold gøres tilgængelige på Focus Advokaters udbudsportal - www.focusudbud.dk (Mercell).

De bydende, der måtte ønske at være til stede ved åbningen af tilbud, kan give møde på adressen: Tietgenskolen, Elmelundsvej 10, 5200 Odense V.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilmelding til fysisk tilstedeværelse bedes ske senest kl. 14.00 dagen før åbning af tilbud til: Anette Birkholm Jørgensen, e-mail: abjo@tietgen.dk telefon: 20 34 22 63.

Der tages forbehold eventuelle restriktioner i forbindelse med COVID-19, der måtte medføre, at fysisk fremmøde ikke kan gennemføres.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den forventede varighed af kontrakten er 42 måneder som anført i pkt. II.2.7). Det præciseres i denne forbindelse, at bygherrerådgiver dog skal gennemføre i 1-års mangelgennemgang forventet august 2025 og 5-års mangelgennemgang forventet august 2029.

Den tilbudsgiver, hvis tilbud evalueres til at være det økonomisk mest fordelagtige, skal, i henhold til udbudslovens § 159, stk. 2. fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, før ordregiver kan tildele kontrakten. Tilbudsgiver opfordres til at have sikret sig gældende serviceattest/dokumentation allerede ved tilbudsafgivelsen til brug ifm. eventuel tildeling.

Den udbudte bygherrerådgiverkontrakt udbydes på én samlet kontrakt, idet ordregiver har vurderet, at der er funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør det mest hensigtsmæssigt, at kontrakten varetages af samme rådgiver. Bygherrerådgiver skal således varetage ordregivers interesser igennem hele projektet fra de indledende faser til byggeriet er realiseret, hvilket vurderes at give det bedste udbytte for det forestående udbud af totalrådgiverkontrakt, kendskab til projektet og kontraktstyring.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2020