Dienstleistungen - 631237-2020

Submission deadline has been amended by:  152235-2021
24/12/2020    S251

Polen-Warschau: Fernsprech- und Datenübertragungsdienste

2020/S 251-631237

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Szarow
E-Mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Telefon: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nbp.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-zamowienia.nbp.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: polityka pieniężna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnej

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0394/DIT/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej także „Usługami”.

2. Szczegółowy zakres Usług określony jest w Szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wzoru Umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32570000 Kommunikationsanlage
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Białystok, Lublin, Rzeszów, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Wrocław, Poznań, Szczecin, Zielona Góra, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn, Zakopane

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej „Usługami”.

2. W zakres Usług wchodzi w szczególności:

2.1 Świadczenie usługi telefonii komórkowej (zwane dalej także „Usługami GSM"), zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Rozdz. I Załącznika Nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

2.2 Świadczenie usługi telefonii konwergentnej, obejmujące dostawę i utrzymanie numerów telefonów numeracji krajowej (+48) zarówno stacjonarnej jak i komórkowej umożliwiającej bezpośrednie połączenia pomiędzy środkami łączności a posiadanym przez Zamawiającego systemem wewnętrznej telefonii z użyciem wewnętrznej numeracji skróconej Zamawiającego oraz kierowanie połączeń do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych dla centrali telefonicznej PABX Zamawiającego i z centrali PABX Zamawiającego, poprzez sieć Wykonawcy z wykorzystaniem technologii MPLS, zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – Rozdział I;

2.3 Świadczenie usługi infolinii ulgowej 801-111-000 zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – Rozdział II;

2.4 Dostarczenie rezerwowych zakończeń sieci telekomunikacyjnej do lokalizacji Zamawiającego wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usługi faksowe oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: numery alarmowe, serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp. zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – Rozdział III;

2.5 Świadczenie usług publicznego dostępu do Internetu na zasadach i w Lokalizacjach określonych w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy – Rozdział I – pkt. 11.

3. Szczegółowy zakres Usług określony jest w Szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wzoru Umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z zapisami § 22 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, w zakresie dotyczącym świadczenia w szczególności:

1) usług telefonii komórkowej;

2) usług telefonii konwergentnej;

3) usług infolinii;

4) usług transmisji danych w sieciach komórkowych;

5) usług telefonii stacjonarnej,

6) usług dostępu do sieci Internet.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia:

1.1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez okres 36 miesięcy od dnia 15 lipca 2021 r., z zastrzeżeniem pkt 1.2 i 1.3.

1.2 Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 na skutek wyczerpania środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia.

1.3 Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania:

2.1 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-019469;

2.2 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-019461.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanych przez Zamawiającego Usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający żąda złożenia:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

Krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

Okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 zamówienia (umowy), którego przedmiot obejmował lub obejmuje swoim zakresem wykonanie lub wykonywanie usług telefonii komórkowej, przy czym:

a) co najmniej jedna umowa obejmowała/obejmuje świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi telefonii komórkowej, a wartość tego zamówienia w ww. zakresie w okresie 12 miesięcy wyniosła nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto*;

b) co najmniej jedna umowa obejmowała/obejmuje świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usług telefonii komórkowej wraz z uruchomieniem i integracją łącza konwergentnego z systemem telefonii stacjonarnej, a wartość tego zamówienia w ww. zakresie w okresie 12 miesięcy wyniosła nie mniej niż 750 000,00 zł brutto*.

* W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym

Załącznik nr 8 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 010-019469
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci Internet

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Procedura otwarcia ofert została szczegółowo określona w pkt 4 rozdz. 15

SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

— wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem ws. dokumentów,

— zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (tj. dokumentu, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów, potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanych przez Zamawiającego Usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania).

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

5.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia ws. dokumentów;

5.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

5.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws. dokumentów.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem

https://oneplace.marketplanet.pl.

7. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy

Zamawiającym oraz Wykonawcami.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony

Prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ

Przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji

Uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy

Czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

Zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/12/2020