Services - 631766-2021

Submission deadline has been amended by:  35800-2022
10/12/2021    S240

Slovakia-Bratislava: Cleaning and sanitation services

2021/S 240-631766

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národný ústav detských chorôb
National registration number: 00607231
Postal address: Limbová 1
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 83340
Country: Slovakia
Contact person: Erik Zagyi
E-mail: vo.nudch@gmail.com
Telephone: +421 259371659
Internet address(es):
Main address: www.nudch.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435290
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://obstaravanie.eranet.sk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Upratovacie a čistiace služby

Reference number: NZ/2/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch verejného obstarávateľa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 110 543.34 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Limbova 1, 833 40 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 110 543.34 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie sa preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED).

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch.

Vyhotovenie ponuky, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk bude online prostredníctvom funkcionality systému ERANET.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu Otváranie ponúk, do ktorej vedia vstúpiť 15 minút pred otváraním ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Predmetné verejné obstarávanie nie ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani zamerané na sociálne aspekty.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi bude prebiehať prostredníctvom systému ERANET.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 50 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2021