Lieferungen - 633069-2022

Kompaktansicht anzeigen

15/11/2022    S220

Litauen-Wilna: Militärhelme

2022/S 220-633069

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nationale Identifikationsnummer: 304740061
Postanschrift: Giedraičių g. 41
Ort: Vilnius
Postleitzahl: LT-09303
Land: Litauen
Zu Händen von: Nerijus Skirka
E-Mail: nerijus.skirka@kam.lt
Telefon: +370 52785230

Internet-Adresse(n):

Adresse des Beschafferprofils: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=673773&B=PPO

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=673773&B=PPO

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Vilnius

NUTS-Code LT Lietuva

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35813000 Militärhelme

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Perkančiosios organizacijos per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) planuojami įsigyti Prekių kiekiai: minimalus kiekis – 17 022 vnt, maksimalus kiekis – 22 128 vnt.
Pirmasis prekių kiekis - 7 962 vnt. turi būti pristatyti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o papildomus kiekius – per 5 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 036 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos be PVM ir galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Sutarties kaina neviršija 58 000,00 (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių) Eur, be PVM, banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto Pardavėjas pateikti neprivalo.
Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.
Pardavėjas turi teisę pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio galiojimo terminas trumpesnis už nurodytą Sutarties Specialiosios dalies 8.1 punkte, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Šiuo atveju kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais Pardavėjas privalo pateikti patvirtinimą, kad iki banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 60 dienų, banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas bus pratęstas ne trumpesniam kaip 14 (keturiolikos) mėnesių galiojimo laikotarpiui pratęsimą skaičiuojant nuo 24 mėnesių laikotarpio pasibaigimo.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Mokėtojui ar Gavėjui, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą-priėmimą, ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtojui Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam mokamos palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
Prekių įkainio, nurodyto Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte, perskaičiavimo metodika nurodyta Sutarties 2 priede „Įkainio perskaičiavimo metodika“.
Jei Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytas Prekių įkainis buvo peržiūrėtas vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 2.5 ir/arba 2.6 punkto (-ų) nuostatomis, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinė Sutarties vertė, nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte.
3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos
Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 1 priede nustatyta tvarka turi įvykdyti Sutarties Bendrosios dalies 3.5.1 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus (suderinti su Pirkėju Prekių darbinius pavyzdžius bei Prekės naudojimo/priežiūros instituciją).
Pardavėjas įsipareigoja Prekių gamybą pradėti tik suderinus Prekių darbinius pavyzdžius.
Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties Specialiosios dalies 3.8 punkte nurodytu adresu pristatyti ir iškrauti 7 962 (septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du) vnt. Prekių. Supakuotos Prekės turi būti sudėtos ant padėklų.
Pardavėjas kartu su pirma Prekių partija turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, parengtą pagal LST EN ISO/IEC 17050:1 standarto formos A2 pavyzdį arba lygiavertį standartą ir nepriklausomos akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus, įrodančius Prekių (techninių charakteristikų, balistinės apsaugos) atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
Likusį užsakomą Prekių kiekį Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir iškrauti Sutarties Specialiosios dalies 3.8 punkte nurodytu adresu ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami teikiant užpildytą Sutarties 3 priedą „Prekių užsakymo forma“ (toliau – 3 priedas).
Pardavėjas įsipareigoja kartu su kiekvienu Prekių vienetu pateikti iš anksto su Pirkėju suderintą išsamią Prekių eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.
Pardavėjas įsipareigoja su kiekviena kita atskiru užsakymu užsakytų Prekių partija pateikti dokumentus (techninius aprašymus, sertifikatus ir kt.), patvirtinančius Prekės balistinės apsaugos, medžiagų ir priedų techninių charakteristikų atitiktį 1 priede nurodytiems reikalavimams.
Prekių pristatymo vieta – Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Mumaičiai, Kairių sen., Šiaulių rajono sav., Lietuvos Respublika.
Prekės pristatomos pagal tarptautinės prekybos sąlygas INCOTERMS 2020 DDP.
Prekės laikomos pristatytomis ir Mokėtojas įgyja nuosavybės teisę į pristatytas Prekes abiem Šalims, Pardavėjui ir Pirkėjui, pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą (toliau – 4 priedas), kai pilnai sukomplektuotos, kokybiškos ir atitinkančios suderintą darbinį pavyzdį bei visus Sutartyje ir 1 priede nustatytus reikalavimus Prekės yra pristatytos Mokėtojui.
Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų VPAGSSĮ 33 straipsnio 9 dalyje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus VPAGSSĮ 33 straipsnio 10 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų VPAGSSĮ 33 straipsnio 9 dalyje. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma sutarties įgyvendinimo Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu. Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam Prekes pagaminusiu gamintoju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (subrangos sutarties kopiją). Valstybinio kokybės užtikrinimo veikla vykdoma vadovaujantis AQAP 2131.
Pardavėjas privalo suderinti su Pirkėju ir pateikti Teiktiną Prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal AQAP 2105 Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas.
Sutarties Bendrosios dalies 4.2, 5.5-5.7 ir 6.5 punktuose nustatyta tvarka Prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vienetai Prekių iš pasirinktos Prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Laboratoriniams bandymams imamų Prekių kiekis gali būti tikslinamas ir nustatomas, atsižvelgiant į bandymus atliksiančios laboratorijos nurodytą Prekių kiekį. Tuo atveju, kai pagal laboratorinių bandymų metu gautus rezultatus pristatytos Prekės neatitinka 1 priede nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta Prekių partija.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
1.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pateikiama:
2.1. Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
3.1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba
valstybės įmonės Registrų centro išrašas.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, tiekėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
3.2 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 ir 2 punkte išvardytas veikas.
Pateikiama:
4.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:
a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį tiekėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.
Pateikiama:
5.1 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pateikiama:
6.1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje pateikiama:
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
7. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
7.1 Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
8. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.
Pateikiama:
8.1 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)

Kriterien für die persönliche Lage von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
1.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pateikiama:
2.1. Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, iki paraiškų priėmimo termino pabaigos), tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ir (ar) turi vykdyti 1 (vieną) ar daugiau siūlomų balistinių šalmų pardavimo NATO šalių gynybos struktūroms ar Europos sąjungos šalių kariuomenėms pirkimo-pardavimo sutartį (-is), kurios (-ių) (bendra) vertė – ne mažiau kaip 1.728.000,00 Eur be PVM.
Jei sutartis dar vykdoma, tai iki paraiškų priėmimo termino pabaigos turi būti pateikta prekių ne mažiau kaip už nurodytą sumą.
Pateikiama:
1. Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas pagal 3 priedo priedėlį „Sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas“, nurodant gavėjo rekvizitus, sutarties sudarymo datą ir numerį, trukmę ir sutarties vertę.
2. Įrodymui apie tinkamą sutarčių įvykdymą ir (ar) vykdymą pateikiama 3 priedo priedėlyje nurodyto (-ų) gavėjo (-ų) oficialus raštas (-ai) (kai pirkėjas perkančioji organizacija) arba pažyma (-os) (kai pirkėjas ne perkančioji organizacija apie nurodytos (-ų) sutarties (-ių) vykdymo vertinimą.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.12.2022 - 09:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Englisch. Litauisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10.11.2022