Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 633069-2022

Pateikti glaustą rodinį

15/11/2022    S220

Lietuva-Vilnius: Kariniai šalmai

2022/S 220-633069

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 304740061
Adresas: Giedraičių g. 41
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-09303
Šalis: Lietuva
Kam: Nerijus Skirka
El. paštas: nerijus.skirka@kam.lt
Telefonas: +370 52785230

Interneto adresas(-ai):

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=673773&B=PPO

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=673773&B=PPO

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilnius

NUTS kodas LT Lietuva

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Lietuvos kariuomenės balistiniai šalmai
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35813000 Kariniai šalmai

II.1.7)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkančiosios organizacijos per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) planuojami įsigyti Prekių kiekiai: minimalus kiekis – 17 022 vnt, maksimalus kiekis – 22 128 vnt.
Pirmasis prekių kiekis - 7 962 vnt. turi būti pristatyti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o papildomus kiekius – per 5 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 036 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos be PVM ir galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Sutarties kaina neviršija 58 000,00 (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių) Eur, be PVM, banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto Pardavėjas pateikti neprivalo.
Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.
Pardavėjas turi teisę pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio galiojimo terminas trumpesnis už nurodytą Sutarties Specialiosios dalies 8.1 punkte, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Šiuo atveju kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais Pardavėjas privalo pateikti patvirtinimą, kad iki banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 60 dienų, banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas bus pratęstas ne trumpesniam kaip 14 (keturiolikos) mėnesių galiojimo laikotarpiui pratęsimą skaičiuojant nuo 24 mėnesių laikotarpio pasibaigimo.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Mokėtojui ar Gavėjui, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą-priėmimą, ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtojui Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam mokamos palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo:
Prekių įkainio, nurodyto Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte, perskaičiavimo metodika nurodyta Sutarties 2 priede „Įkainio perskaičiavimo metodika“.
Jei Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytas Prekių įkainis buvo peržiūrėtas vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 2.5 ir/arba 2.6 punkto (-ų) nuostatomis, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinė Sutarties vertė, nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte.
3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos
Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 1 priede nustatyta tvarka turi įvykdyti Sutarties Bendrosios dalies 3.5.1 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus (suderinti su Pirkėju Prekių darbinius pavyzdžius bei Prekės naudojimo/priežiūros instituciją).
Pardavėjas įsipareigoja Prekių gamybą pradėti tik suderinus Prekių darbinius pavyzdžius.
Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties Specialiosios dalies 3.8 punkte nurodytu adresu pristatyti ir iškrauti 7 962 (septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du) vnt. Prekių. Supakuotos Prekės turi būti sudėtos ant padėklų.
Pardavėjas kartu su pirma Prekių partija turi pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, parengtą pagal LST EN ISO/IEC 17050:1 standarto formos A2 pavyzdį arba lygiavertį standartą ir nepriklausomos akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus, įrodančius Prekių (techninių charakteristikų, balistinės apsaugos) atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
Likusį užsakomą Prekių kiekį Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir iškrauti Sutarties Specialiosios dalies 3.8 punkte nurodytu adresu ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami teikiant užpildytą Sutarties 3 priedą „Prekių užsakymo forma“ (toliau – 3 priedas).
Pardavėjas įsipareigoja kartu su kiekvienu Prekių vienetu pateikti iš anksto su Pirkėju suderintą išsamią Prekių eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.
Pardavėjas įsipareigoja su kiekviena kita atskiru užsakymu užsakytų Prekių partija pateikti dokumentus (techninius aprašymus, sertifikatus ir kt.), patvirtinančius Prekės balistinės apsaugos, medžiagų ir priedų techninių charakteristikų atitiktį 1 priede nurodytiems reikalavimams.
Prekių pristatymo vieta – Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Mumaičiai, Kairių sen., Šiaulių rajono sav., Lietuvos Respublika.
Prekės pristatomos pagal tarptautinės prekybos sąlygas INCOTERMS 2020 DDP.
Prekės laikomos pristatytomis ir Mokėtojas įgyja nuosavybės teisę į pristatytas Prekes abiem Šalims, Pardavėjui ir Pirkėjui, pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą (toliau – 4 priedas), kai pilnai sukomplektuotos, kokybiškos ir atitinkančios suderintą darbinį pavyzdį bei visus Sutartyje ir 1 priede nustatytus reikalavimus Prekės yra pristatytos Mokėtojui.
Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų VPAGSSĮ 33 straipsnio 9 dalyje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo, pateikti pagrindžiančius dokumentus nurodytus VPAGSSĮ 33 straipsnio 10 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų VPAGSSĮ 33 straipsnio 9 dalyje. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma sutarties įgyvendinimo Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu. Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam Prekes pagaminusiu gamintoju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (subrangos sutarties kopiją). Valstybinio kokybės užtikrinimo veikla vykdoma vadovaujantis AQAP 2131.
Pardavėjas privalo suderinti su Pirkėju ir pateikti Teiktiną Prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal AQAP 2105 Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas.
Sutarties Bendrosios dalies 4.2, 5.5-5.7 ir 6.5 punktuose nustatyta tvarka Prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vienetai Prekių iš pasirinktos Prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Laboratoriniams bandymams imamų Prekių kiekis gali būti tikslinamas ir nustatomas, atsižvelgiant į bandymus atliksiančios laboratorijos nurodytą Prekių kiekį. Tuo atveju, kai pagal laboratorinių bandymų metu gautus rezultatus pristatytos Prekės neatitinka 1 priede nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta Prekių partija.
III.1.5)Informacija apie leidimą dirbti su slaptais dokumentais:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Asmeninė padėtis

Su asmenine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
1.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pateikiama:
2.1. Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
3.1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba
valstybės įmonės Registrų centro išrašas.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, tiekėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
3.2 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 ir 2 punkte išvardytas veikas.
Pateikiama:
4.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:
a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį tiekėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.
Pateikiama:
5.1 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pateikiama:
6.1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje pateikiama:
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
7. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
7.1 Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma
arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
8. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.
Pateikiama:
8.1 Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama:
1.1 Išrašas iš teismo sprendimo
arba
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą)
arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pateikiama:
2.1. Tiekėjo deklaracija. (4 priedas)
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
III.2.3)Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, iki paraiškų priėmimo termino pabaigos), tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ir (ar) turi vykdyti 1 (vieną) ar daugiau siūlomų balistinių šalmų pardavimo NATO šalių gynybos struktūroms ar Europos sąjungos šalių kariuomenėms pirkimo-pardavimo sutartį (-is), kurios (-ių) (bendra) vertė – ne mažiau kaip 1.728.000,00 Eur be PVM.
Jei sutartis dar vykdoma, tai iki paraiškų priėmimo termino pabaigos turi būti pateikta prekių ne mažiau kaip už nurodytą sumą.
Pateikiama:
1. Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas pagal 3 priedo priedėlį „Sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas“, nurodant gavėjo rekvizitus, sutarties sudarymo datą ir numerį, trukmę ir sutarties vertę.
2. Įrodymui apie tinkamą sutarčių įvykdymą ir (ar) vykdymą pateikiama 3 priedo priedėlyje nurodyto (-ų) gavėjo (-ų) oficialus raštas (-ai) (kai pirkėjas perkančioji organizacija) arba pažyma (-os) (kai pirkėjas ne perkančioji organizacija apie nurodytos (-ų) sutarties (-ių) vykdymo vertinimą.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
15.12.2022 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
anglų kalba. lietuvių kalba.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10.11.2022