29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633347-2020

24/12/2020    S251

Szwecja-Mölnlycke: Pompy

2020/S 251-633347

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Härryda kommun
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-1264
Adres pocztowy: Råda Torg 1
Miejscowość: Mölnlycke
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Kod pocztowy: 435 80
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Pär Olausson
E-mail: per.olausson@harryda.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.harryda.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afljwwhjuf&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afljwwhjuf&GoTo=Tender
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Upphandling Spillvattenpumpstationer och Tryckstegringsstationer

Numer referencyjny: 20/21
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Härryda kommun avser att handla upp spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer för kommande utbyggnader i Härryda kommun.

Upphandlingen avser fyra (4) st rostfria pumpstationer med option på ytterligare fyra (4) stycken inom en fyraårsperiod samt fyra (4) stycken tryckstegringsstationer med option på ytterligare fyra (4) stycken inom en fyraårsperiod. I det fall optionerna avropas ska detta ske inom 36 månader efter avtalstecknande.

Objekt och Omfattning

Upphandlingen avser leverans av 4 stycken spillvattenpumpstationer och/eller 4 stycken tryckstegringsstationer med option på ytterligare 4 stycken stationer av varje sort.

Upphandlingen avser leverans, installation samt driftsättning av nya tryckstegringsstationer och/eller spillvattenstationer efter avrop enligt underskrivet avtal.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45442100 Roboty malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mölnlycke

Härryda kommun

II.2.4)Opis zamówienia:

Härryda kommun avser att handla upp spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer för kommande utbyggnader i Härryda kommun.

Upphandlingen avser fyra (4) st rostfria pumpstationer med option på ytterligare fyra (4) stycken inom en fyraårsperiod samt fyra (4) stycken tryckstegringsstationer med option på ytterligare fyra (4) stycken inom en fyraårsperiod. I det fall optionerna avropas ska detta ske inom 36 månader efter avtalstecknande.

Objekt och Omfattning

Upphandlingen avser leverans av 4 stycken spillvattenpumpstationer och/eller 4 stycken tryckstegringsstationer med option på ytterligare 4 stycken stationer av varje sort.

Upphandlingen avser leverans, installation samt driftsättning av nya tryckstegringsstationer och/eller spillvattenstationer efter avrop enligt underskrivet avtal.

Utifrån ett livscykelperspektiv kommer vi endast att godkänna rostfria spillvattenpumpstationer.

Omfattning under avtalsperioden bedöms vara fyra (4) spillvattenstationer och fyra (4) tryckstegringsstationer. Option på ytterligare fyra (4) tryckstegringsstationer och fyra (4) spillvattenstationer ska ingå i anbudet. Beroende på om erforderliga politiska beslut fattas om kommande utbyggnadsplaner kan option komma att åberopas. I det fall optionerna åberopas ska detta ske inom 36 månader efter avtalstecknande.

Avtalets uppskattade värde är ca 10 000 000 SEK inklusive optioner och avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för varje stationstyp. Leverantör kan vara densamma för både spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer.

Ovanstående summa innefattar såväl arbetskostnad som materialkostnad och lämnas utan förpliktelse.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Om erforderliga politiska beslut fattas förande utbyggnad av bostäder och verksamheter inom Härryda kommun kan behovet innefatta de optioner som nämns under omfattning. Det innebär ytterligare 4 st. spillvattenpumpstationer och 4 st. tryckstegringsstationer.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 00:00
Miejsce:

Mölnlycke

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten
Miejscowość: Göteborg
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020