Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 633372-2022

15/11/2022    S220

België-Brussel: Afvalverzameling en –verwerking

2022/S 220-633372

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Departement Aankopen & Facilities
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Hallenstraat 4
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: CDA.FO.Unit@brucity.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458515
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F012688%2FDDR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst voor het ophalen, verwerken en recycleren, gedurende 48 maanden, van afval.

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/012688/DDR-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst voor het ophalen, verwerken en recycleren, gedurende 48 maanden, van afval.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 909 090.91 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst voor het ophalen, verwerken en recycleren, gedurende 48 maanden, van afval.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 909 090.91 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een ISO 14001 certificaat van milieubeheer dat gecertificeerd is door geaccrediteerde instanties.De aanbestedende overheid erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties. Ze aanvaardt eveneens andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake milieubeheer. In dat geval voegt de inschrijver het bewijs van de gelijkwaardigheid bij zijn offerte.

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van diensten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht (de ophaling van afval op straat met de bijbehorende verwerking en recyclage) en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten hebben een opgetelde waarde van minstens € 130.000,00 exclusief btw en dat over een periode van 12 maanden in de afgelopen drie jaar.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een

verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere

entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040/1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2022