29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633493-2020

24/12/2020    S251

Rumunia-Târgu Jiu: Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników

2020/S 251-633493

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO30267310
Adres pocztowy: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Miejscowość: Târgu Jiu
Kod NUTS: RO412 Gorj
Kod pocztowy: 210227
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Aurica Rîpeşi; Serviciul achiziţii produse pt. activitatea energie
E-mail: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Tel.: +40 372819799
Faks: +40 253227280/+40 252227281
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ceoltenia.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Piese pentru pompe de şlam

Numer referencyjny: 30267310-2020-109.1
II.1.2)Główny kod CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Furnizare piese pentru pompe de şlam, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 28/31.1.2020.

Solicitarile de clarificari ale posibililor operatori economici se vor adresa cu 13 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 351 430.00 RON
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese schimb pompă submersibilă Hazelton 50-350 sau echivalent – SE Turceni, SE Ișalnița

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Isalnita.

II.2.4)Opis zamówienia:

Conform anexei la caietul de sarcini nr. 28/31.10.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima contract subsecvent: 38 401,78 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Electropompă submersibilă Basa concentratoare Hazleton 50-350 SHW sau echivalent – SE Rovinari

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Rovinari.

II.2.4)Opis zamówienia:

Conform caietului de sarcini nr. 28/31.1.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima contract subsecvent: 237 383,00 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese de schimb pompe șlam Warman sau echivalent – SE Ișalnița

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO4 MACROREGIUNEA PATRU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Isalnita.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitatea conform Anexei nr .1 la caietul de sarcini nr. 28/31.1.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima contract subsecvent: 476 580,78 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese de schimb pompe șlam Warman – SE Turceni

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Turceni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitatea conform Anexei nr .1 la caietul de sarcini nr. 28/31.1.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoarea maxima a subsecventului: 222 572,03 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese schimb pompe transport șlam dens Metso – SE Turceni

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Turceni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitatile maxime si minime ale acordului-cadru si ale contractului subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima subsecvent: 521 970,80 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese schimb pompe Warman sau echivalent – SE Craiova II

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO4 MACROREGIUNEA PATRU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Craiova II.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitatea conform Anexei nr .1 la caietul de sarcini nr. 28/31.1.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima contract subsecvent: 238 070,05 RON.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Piese schimb pompe șlam Warman sau echivalent– SE Rovinari

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO4 MACROREGIUNEA PATRU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucursala Electrocentrale Rovinari.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cantitatea conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini nr. 28/31.1.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Valoare maxima contract subsecvent: 1 050 695,62 RON.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 121-297483
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2531/CEOSE
Część nr: 1
Nazwa:

Piese schimb pompe transport șlam dens Metso – SE Turceni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energo-Product
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13368889
Adres pocztowy: Str. Iosifeşti nr. 2E, sector 3
Miejscowość: București
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 032981
Państwo: Rumunia
E-mail: office@energo-product.ro
Tel.: +40 212560960
Faks: +40 314252983
Adres internetowy: www.energo-product.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 351 430.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 351 430.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1975/CEOSE
Część nr: 7
Nazwa:

Piese schimb pompă submersibilă Hazelton 50-350 sau echivalent – SE Turceni, SE Ișalnița

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Weir Minerals Hungary Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: HU10865604
Adres pocztowy: Str. Teleki Laszlo nr. 11
Miejscowość: NA
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Węgry
E-mail: Erich.Opferman@mail.weir
Tel.: +36 34314794
Faks: +36 34314791
Adres internetowy: www.global.weir
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 76 803.56 RON
Najtańsza oferta: 68 842.80 RON / Najdroższa oferta: 68 842.80 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1977/CEOSE
Część nr: 3
Nazwa:

Piese de schimb pompe șlam Warman sau echivalent – SE Ișalnița

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Weir Minerals Hungary Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: HU10865604
Adres pocztowy: Str. Teleki Laszlo nr. 11
Miejscowość: NA
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Węgry
E-mail: Erich.Opferman@mail.weir
Tel.: +36 34314794
Faks: +36 34314791
Adres internetowy: www.global.weir
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S.C. Messystech S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 11471879
Adres pocztowy: Str. Virtuţii nr. 22, sector 6
Miejscowość: București
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 060787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@messystech.ro
Tel.: +40 314272202
Faks: +40 217786323
Adres internetowy: www.messystech.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 757 839.88 RON
Najtańsza oferta: 645 575.20 RON / Najdroższa oferta: 757 839.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1978/CEOSE
Część nr: 5
Nazwa:

Piese schimb pompe șlam Warman sau echivalent – SE Rovinari

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Weir Minerals Hungary Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: HU10865604
Adres pocztowy: Str. Teleki Laszlo nr. 11
Miejscowość: NA
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Węgry
E-mail: Erich.Opferman@mail.weir
Tel.: +36 34314794
Faks: +36 34314791
Adres internetowy: www.global.weir
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S.C. Messystech S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 11471879
Adres pocztowy: Str. Virtuţii nr. 22, sector 6
Miejscowość: București
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 060787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@messystech.ro
Tel.: +40 314272202
Faks: +40 217786323
Adres internetowy: www.messystech.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Filmetal
Krajowy numer identyfikacyjny: RO15133196
Adres pocztowy: Str. Anghel Saligny nr. 24
Miejscowość: Brăila
Kod NUTS: RO221 Brăila
Kod pocztowy: 810118
Państwo: Rumunia
E-mail: filmetal@filmetal.ro
Tel.: +40 239624056
Faks: +40 239624056
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 993 896.51 RON
Najtańsza oferta: 1 276 928.40 RON / Najdroższa oferta: 1 689 088.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1979/CEOSE
Część nr: 1
Nazwa:

Piese schimb pompe transport șlam dens Metso – SE Turceni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energo-Product
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13368889
Adres pocztowy: Str. Iosifeşti nr. 2E, sector 3
Miejscowość: București
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 032981
Państwo: Rumunia
E-mail: office@energo-product.ro
Tel.: +40 212560960
Faks: +40 314252983
Adres internetowy: www.energo-product.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 730 254.99 RON
Najtańsza oferta: 730 220.00 RON / Najdroższa oferta: 730 220.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1976/CEOSE
Część nr: 4
Nazwa:

Piese schimb pompe Warman sau echivalent – SE Craiova II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S.C. Messystech S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 11471879
Adres pocztowy: Str. Virtuţii nr. 22, sector 6
Miejscowość: București
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 060787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@messystech.ro
Tel.: +40 314272202
Faks: +40 217786323
Adres internetowy: www.messystech.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Filmetal
Krajowy numer identyfikacyjny: RO15133196
Adres pocztowy: Str. Anghel Saligny nr. 24
Miejscowość: Brăila
Kod NUTS: RO221 Brăila
Kod pocztowy: 810118
Państwo: Rumunia
E-mail: filmetal@filmetal.ro
Tel.: +40 239624056
Faks: +40 239624056
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 299 987.90 RON
Najtańsza oferta: 255 797.60 RON / Najdroższa oferta: 260 015.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Serviciul disciplină contractuală
Adres pocztowy: Str. Republicii nr. 17, jud. Gorj
Miejscowość: Târgu Jiu
Kod pocztowy: 210227
Państwo: Rumunia
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Tel.: +40 372819749
Adres internetowy: www.ceoltenia.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020