Marché de travaux - 63355-2021

08/02/2021    S26

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2021/S 026-063355

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 252-634596)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0227.581.301_26661
Postadres: Jourdanstraat 45-55
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: mpo@slrb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://slrb-bghm.brussels
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396979

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Grote Haag, zware renovatie van vijftig sociale woningen te 1040 Brussel. Referentienummer: 2270/2014/03/01

Referentienummer: SLRB-GRANDE HAIE_MT-WO_BIS-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de zware renovatie met verbouwing van een geheel van vijftig sociale woningen, gelegen te Grote Haagstraat no103,105,107,107A,109 et 109A te 1040 Brussel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 252-634596

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijgevoegde documenten na de vraag "Wegenbelasting".